Čarodejnícke cykly II
@ mágia a okultizmus     7.10. 04, 05:48

mef píše: S určitosťou možno povedať len jedno - zakladatelia pôvodnej magickej tradície rozhodne neboli hlúpi. Pravdepodobne si dobre uvedomovali, že pre mágiu ako takú nie je potrebná žiadna morálka. Zároveň si však uvedomovali aj to, kam takáto nezriadená mágia svojich stúpencov privedie. Preto ju takmer neodlučne zviazali s hermetickou filozofiou, do ktorej zakódovali inštrukcie k bezchybnosti zodpovedajúce ich dobe.

Zmenou historických epôch však tieto inštrukcie prestali byť zhodné s aktuálnym „duchom času“ a novodobým mágom začali čoraz viac pripadať ako prázdne náboženské kázania. Bolo preto nutné previesť dekonštrukciu mágie až na jej samotné abstraktné jadro (chaos), prejsť bolestnou skúsenosťou „zlyhania“ takejto mágie (ktorú na svojich bedrách odniesla hlavne anglická a nemecká generácia mágov 80-tych a 90-tych rokov), dospieť k novému -aktuálnemu- nastaveniu pravidiel bezchybnosti a k jeho zlúčeniu s vlastnou magickou praxou.

V doterajšej bežne prístupnej okultnej literatúre sa pre dnešnú dobu uspokojivý a detailný výklad pravidiel bezchybnosti nachádza pravdepodobne iba v rozsiahlom diele Carlosa Castanedu, čo je paradox, ktorý však mága zvyknutého na ironické zábavky nagualu alebo univerzálneho chaosu ani moc neprekvapí.

Aj keď bezchybnosť môže na prvý pohľad vyzerať ako forma staroaeónskej morálky, v skutočnosti nemá s morálkou nič spoločné. Don Juan poznamenáva: „...bezchybnost není morálka. Že jenom morálku připomíná. Bezchybnost je prostě jen nejlepší způsob, jak využívat svou energetickou hladinu. A to samozřejmě vyžaduje hospodárnost, přemýšlivost, jednoduchost, prostotu a především to vyžaduje nemít obraz o sobě samém. Kvůli tomu to pak vypadá jako manuál klášterního života, ale tak to není.“ ([1], 186).

K pohybu bodu spojenia a ku kontaktu s nagualom musí mať čarodej nazhromaždenú veľkú zásobu energie. A túto zásobu nikdy nenazbiera, ak sa bude oddávať svojim slabostiam prameniacim z prílišnej zameranosti na seba samého - zo svojej sebareflexie. Bezchybnosť je spôsob strategického jednania, pri ktorom dochádza k čo najmenším energetickým stratám a umožňuje sa zhromažďovanie energie pre čarodejnícke ciele, akým je napríklad oslobodenie vnímania.

V tomto bode spočíva ďalší zásadný rozdiel medzi prístupom starého a nového cyklu. Čarodejníctvo nového cyklu charakterizuje don Juan nasledovne: „...čarodějství nejsou všelijaká zaříkávadla, pokusy a podvody, ale svoboda vnímat nejen to, co svět bere jako samozřejmé, ale i všechno ostatní, co je v možnostech člověka.“ ([1], 180).

Naopak, čarodejovia starého cyklu podľa neho lipli na bizarných rituálnych postupoch a rozširovanie možností vnímania ich zaujímalo len ako prostriedok pri zvyšovaní schopnosti magicky pôsobiť v rámci dosahovania konkrétnych, nie abstraktných cieľov.

V tomto zmysle je revitalizáciou modu starého cyklu každý magický prúd kladúci na prvé miesto na rebríčku dôležitosti pragmatický úspech v reálnom svete. „Úspěch je tvůj důkaz“, čítame v Knihe Zákona, hlavnom spise thelémskeho prúdu. Práve úspech sa stáva cieľom magického pôsobenia post-moderných mágov.

Prístup k osobnému úspechu je v nagualizme mierne -a zároveň zásadne- odlišný: „...úspěch je něco osobního. Je nezbytný, ale není zrovna důležitý. Čarodějové se netěší na usazeniny a zbytky.“ ([1], 179).

Prax potrvdzuje tento výrok. Ak čarodej jedná bezchybne, úspech sa nevyhnutne dostaví. Avšak nie ako cieľ, ale takpovediac ako „vedľajší produkt“, len dodatočné potvrdenie bezchybnosti. Ak je osobný úspech cieľom magického snaženia, stáva sa skôr negatívnym činiteľom, prekážkou ďalšieho oslobodzovania, pretože má vždy tendenciu upriamovať pozornosť čarodeja na vlastnú osobu a podnecovať sebareflexiu.

Výsledkom takéhoto upriamovania pozornosti je zvláštny proces „splošťovania“, ktorým osobnosť čarodeja prechádza. Stáva sa čoraz viac zameraný na niektorú oblasť, čím v rámci tejto oblasti stúpa intenzita naviazanej pozornosti a dosahuje sa čoraz výraznejších úspechov, no zároveň sa priamo úmerne zužuje záber emanácií, ktoré je schopné bod vedomia svojim vyžarovaním zachytiť a vnímať. Osobnosť čarodeja sa v konečnom štádiu doslova sploští, stratí jeden zo svojich rozmerov. (Magicky povedané podľahne Choronzonovi, pánovi formy, ktorý jej „odoberie“ jeden z jej rozmerov, a to hĺbku.)

V rámci bežného výkladu sveta metaforicky, v rámci druhej pozornosti doslovne, popisuje Castaneda toto štádium u starých čarodejov tak, že vďaka svojmu zaujatiu sa ich energetické usporiadanie zmenilo z človeku prirodzenému tvaru gule, resp. vajca do dlhých energetických čiar. Takúto energetickú „čiaru“ namiesto „gule“ je dnes takmer nemožné zhliadnuť, aj keď k danému štádiu sa blíži napríklad známy čarodej Michael Bertiaux z novodobého vúdú rádu La Couleuvre Noire (Kult čierneho hada). V trochu menšej miere aj anglický mág a spisovateľ Kenneth Grant. (Táto odlišnosť ich energetických rysov sa prejavuje aj vo forme a štruktúre ich spisov, ktoré pre mnohých čitateľov upnutých na bežné energetické usporiadanie pôsobia úplne nezmyselne, streštene, chaoticky a fantasmagoricky. )


PRAMENE:
1. CASTANEDA, C.: Síla ticha. Volvox Globator, Praha 1998.
2. CROWLEY, A.: Liber Legis. Horus, Brno 1997.

Jozef Karika


(c) Putnici / http://putnici.sk/