Duchovný itinerár Košíc časť piata / Kaplnka svätého Michala a mystérium medzi živými a mŕtvymi
@ duchovno -> duchovný itinerár Košic     3.4. 19, 10:18

mef píše: V susedstve dómu, na pôde kam vrhajú tiene rozoklaných ihlanov fiál, podivného kamenného národa chimér – chrličov a na zemi pretkanej koreňmi mohutných stromov, ktoré nasávajú silu z prima materia posvätného priestoru stojí od prelomu 14.a 15. storočia kaplnka zasvätená Michalovi, kresťanskému sprievodcovi duší uberajúcich sa na onen svet. Na západnej strane v centre lomenej archivolty je do nej vsadená brána s fiálami, a na reliéfe obmývanom prúdmi dažďa, pritesávanom mrazom a drobeným slnečnou páľavou ešte rozpoznáme podobu nesmrteľného archanjela vážiaceho duše zomretých. Tento motív zriedkavý v našich končinách , spodobnený pred sedemsto až päťsto rokmi rukami kamenárov v anglickom Chaldone, Swalcliffe a South Leigh, či v pestrofarebných vitrážach kostolov v Eaton Shop a Martham, ukazuje tu v Košiciach, podobne ako na ostrove starobylého Albionu k temnému veku staroegyptských mystérií.

Výjav Posledného súdu zasvätenému mocnému patrónovi, vlastniaceho podľa Abrahámovej závete takú moc, že príhovorom mohol vyslobodiť aj duše z pekelných priepastí, podzemný priestor pod záverom polygónu svätyne, i miesto kde bola táto kaplnka postavená dávajú tušiť, že ako pútnici objavujeme súradnice tej časti krajiny, odkiaľ sa človek vydával na najdlhšiu zo všetkých pozemských ciest. Requiescat in pace nie je prázdny rečnícky obrat, na bývalom mieste posledného odpočinku, tam, kde sa hlina miešala s kosťami predkov dostáva hlboký zmysel, napĺňa účel pretrhnutia puta ľudskej bytosti a pominuteľného sveta, aký predtým obývala.

To, čo ostalo, je od čias stredoveku až po dnešok aktom udržiavania pamäti, spomínaním. Ak je kresťanstvo vierovyznaním Knihy kníh, či nie je azda aj náboženstvom spomienky, pamäte v zmysle výzvy „Toto konajte na moju pamiatku“ ? V čase, kedy stavitelia vedľa starého farského kostola kládli do zeme základy kaplnky, budovaním kostnice uprostred cintorína vyjadrovali vieru v to, že mŕtvi sú naozaj dôležitým odkazom, jednou z „výsostných hodnôt“, ktoré boli prostredníctvom komplikovaných vzťahov nášho sveta a záhrobia nosným pilierom stredovekej spoločnosti.

Cirkevní otcovia, mnísi 11. a 12. storočia listujúci v teologických traktátoch a poučení svätým Augustínom De cura pro mortuis gerenda, kazatelia zo súmraku stredoveku – tí všetci vnímali smrť ako oslobodenie duše od tela, nové zrodenie, šťastnú udalosť na dlhej púti k vykúpeniu. Cintorín nachádzajúci sa v okruhu mesta, chrám posväcujúci jeho pôdu, to všetko vytvorilo a upevnilo tajomný zväzok medzi týmto a oným svetom. Veriaci chceli byť pochovaní ad sanctos v blízkosti chrámu, ktorý tiež uchovával v relikviároch ostatky mučeníkov a svätých v dobe, kedy sa sväté telá premiestnili doprostred obývaného mesta, zosnulí, predtým pochovávaní v ústraní, sa tu presunuli za nimi – obec živých sa priblížila s obcou mŕtvych, aby s ňou aspoň symbolicky a na čas splynula.

Keď sa budete dotýkať náhrobných kameňov osadených dnes do stien kaplnky a obchádzať ju dookola v stopách dávnych náboženských procesií môžete si predstavovať minulosť tohto miesta, kde vznikala kolektívna pamäť dávnych obyvateľov Košíc. Tak ako aj v iných mestách sa tu pôda cintorína zrejme stávala miestom stretávania, prísah, sľubov a uzatvárania zmlúv, bezpečného útočištia, odkiaľ bolo vykázané akékoľvek násilie, posvätným okrskom, kde živí komunikovali s mŕtvymi pomocou niekedy podivných rituálov a obradov. Boli popísané tance, ktorých dejiskom sa stávalo práve pohrebisko: tanečníci šliapali po zemi, s ktorou sa zmiešali telesné ostatky pochovaných a vyhľadávali kontakt s predkami, hoci sa zároveň snažili, aby zosnulí túto hranicu nenarušovali.

V dobe, ktorá mnohých z nás vykorenila vieme vnímať obavy našich predchodcov, z ktorých mnohí opustili pôdu svojich praotcov a po smrti sa s nimi nemohli stretnúť. Zachované náhrobníky dodatočne osadené na vonkajšej strany kaplnky vyjadrujú potrebu nezriekať sa svojej identity a to aj napriek tomu, že v čase, kedy ich gotickí a renesanční kamenári vytesali - sa prístup do záhrobia, ríše mŕtvych - väčšine živých stratil v nedohľadne. Živí sa totiž od zosnulých vzdialili: osameli a vo svojej samote objavili smrť.

Vo svete, v akom žijeme nám nebude vzdialená úporná snaha dopátrať sa rodinného pôvodu, potreba nanovo objaviť vlastný rodokmeň, nazrieť do liber memorialis minulých životov, aby sme pochopili aj ten náš, vlastný. Latinsky písané testamenty, ktorých pôvodcovia žiadali svojich potomkov o vykonávanie zádušných omší svedčia o úzkostnom zmätku vykoreneného a osamoteného indivídua, pocite, ktorý aj po stáročiach mnohokrát vydáva obraz aj o stave nášho vlastného vnútra. Dlhý a neprerušený reťazec zádušných omší mal už pred polstoročím obnovovať trhajúcu sa sieť spojenia medzi naším a druhým svetom, znovu zblížiť mŕtvych a živých. Otázkou je, do akej miery, a či sa to vôbec podarilo – zanedbaný interiér kaplnky archanjela, ktorý sa nechal spoznať koncom 5. storočia počas slávneho zjavenia na vrchu Gargano, aby sa o takmer tisíc rokov objavil v zbroji vyžarujúcej auru moci pred užasnutým zrakom Panny Órleanskej, svedčí skôr o pominuteľnosti ľudskej úcty a pamäti, zatiaľ čo Vir dolorum v tragickej póze pozerá nevidomými očami spod kamenného baldachýna do tmy a prázdnoty pod krížovou klenbou.

Dr. Miloš Jesenský


(c) Putnici / http://putnici.sk/