?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Čo je ezoterika?
@ alternatívne vedy -> ezoterika     24.7. 06, 01:50


Text, ktorý prinášame na tomto mieste, sa snaží uchopiť pojem ezoteriky v jeho historických súvislostiach. Usiluje sa osvetliť, o čom vlastne hovoríme, keď zavedieme reč na ezoteriku. Nejde však o pohľad „zvnútra“, z prostredia ezoteriky samej. Úlohou religionistiky je totiž okrem iného popísať idey a praktiky určitého náboženstva podľa možnosti čo najobjektívnejšie. Cieľom religionistického bádania a písania by nemalo byť náboženské verbovanie, ale relatívne chladné informovanie. Je samozrejme jasné, že dokonalú objektivitu nie je možné dosiahnuť. O čo sa však možno snažiť, je postoj podobný archeológovi skúmajúceho črepiny: on sa snaží tie črepiny opísať, porovnať s inými a tak krok za krokom pochopiť napríklad hrnčiarsku techniku starých dôb. Ak je dosť bystrý, tak z tých črepín vyčíta aj omnoho viac. Nie je tu však na to, aby vás presviedčal, aby ste sa stali hrnčiarom či stredovekým poddaným. A o podobnú archeológiu ide aj v článku profesora Hanegraaffa, ktorý ponúkame.

Na úvod by som však rád napísal niekoľko poznámok. Tento článok sa určite nebude čítať ľahko. Takpovediac čo veta, to odkaz na podrobnejšiu literatúru alebo na historický prameň. Čitateľovi nezvyknutému na tento akademický spôsob písania to môže pripadať nestráviteľné. Rád by som preto napísal krátke zhrnutie, o čom vlastne Hanegraaffov článok hovorí.

Prvá časť článku sa týka vyjasňovania toho, odkiaľ sa vlastne vzali výrazy ako „ezoterický“ a „ezoterika“ a v akých významoch sa používali. Autor zdôrazňuje, že až do nedávnej doby sa tieto výrazy nechápali ako samo-označenie určitých hnutí či smerov, ale používali ich vždy komentátori „zvonka“, či už to boli doboví teológovia, filozofi alebo historici, alebo neskôr religionisti. Potom sa pokúša vyjasniť tri rôzne chápania výrazu „ezoterika“ v religionistike. Dve z nich súvisia s typologickým zaradením ezoteriky medzi náboženské smery, tretie chápanie je historické. Typologické chápania by sme mohli zhrnúť ako „ezoterika ako utajené poznanie určené len vybranej elite“ a „ezoterika ako pravé jadro náboženstiev stojace v protiklade k povrchným úkazom, ako napríklad inštitúcie, dogmy, oficiálna morálka a kult“. Historické chápanie sa zas obmedzuje na západnú ezoterickú tradíciu spojenú s hermetizmom a novoplatonizmom. Pre toto chápanie sú podstatné historické vzťahy (ktorý prúd nadväzuje na ktorý iný), kým typologické vlastnosti ako utajenie alebo opozícia voči oficiálnej podobe náboženstva nie sú podstatné (môžu, ale nemusia byť prítomné). Hanegraaff upozorňuje, že miešanie týchto chápaní pojmu „ezoterika“ vedie k zmätku a preto ich treba navzájom odlišovať. V druhej polovici článku sa podrobnejšie venuje práve historickému chápaniu západnej ezoteriky a upozorňuje na viaceré dôležité diela pojednávajúce o tejto oblasti. Podrobnejšie sa zameriava najmä na práce britskej historičky Frances Yatesovej a na diskusiu o jej záveroch. Napokon zmieňuje syntézu, ku ktorej dospel francúzsky historik Antoine Faivre. Práve jeho prístup považujem osobne za najpresvedčivejší, pretože sa snaží vystihnúť základné idey, ktoré sú spoločné pre západnú ezoteriku ako celok. Faivre tieto idey zhrnul do niekoľkých bodov, ktoré Hanegraaff prináša na záver článku.


Gorimír

1 Ezoterické

Prídavné meno „ezoterický“ (gr. esoterikós) sa často pripisuje Aristotelovi. On však v skutočnosti používal len výraz „exoterický“ (gr. exoterikós; pozri odkazy v RIFFARD 1990: 65) a toto kládol do protikladu k slovu „akroamatikós“ (gr. akróama - ústne vyučovanie). Samotné slovo „ezoterický“ sa objavuje po prvýkrát v jednej satire u Lukiana zo Samosaty (2. storočie pred Kr.). V tejto satire sa bohovia Zeus a Hermés zabávajú tým, že na trhu predávajú rôznych filozofov ako otrokov. Domnievali sa napríklad, že keď si niekto kúpi žiaka Aristotela, tak dostane dvoch za cenu jedného: „Značí to, že je iným človekom zvonka a iným zvnútra. Keď si ho teda kúpiš, tak si zapamätaj, že jeden sa nazýva exoterický a ten druhý ezoterický.“ (Lúkiános: Vitarum Auctio 26).

U Klemensa Alexandrijského sa prvýkrát objavuje slovo „ezoterický“ v súvislosti s utajovaním: „A aj nasledovníci Aristotela hovoria, že niektoré z ich textov sú ezoterické (určené len pre najbližších učeníkov), kým iné sú prístupné všeobecne, teda sú exoterické (zrozumiteľné aj pre tých, ktorí stoja vonku). Ale aj zakladatelia mystérií, keďže to boli filozofi, ukrývali svoje vlastné učenia za mýtické príbehy. To preto, aby neboli zrozumiteľné pre všetkých.“ (Klémens Alexandrijský: Stromata V., 58, 3-4). Hippolytos Rímsky použil to slovo prvýkrát v súvislosti s učeníkmi Pythagora, o ktorých hovoril, že sú rozdelení do dvoch tried, a to na ezoterickú a exoterickú (sv. Hippolyt Rímsky: Refutatio omnium haeresium I, 2, 4). Rovnaký názor zastáva aj Iamblichos vo svojom diele De vita Pythagorae. Od tých čias poukazuje prídavné meno „ezoterické“ na tajné, len pre mystickú elitu vyhradené učenie a v takom zmysle ho ponímajú aj neskorší cirkevní Otcovia ako napríklad Órigenés a Gregor z Nyssy. V angličtine sa objavuje u Thomasa Stanleyho v diele The History of Philosophy (Londýn 1655; 1687) ako odkaz na elitný spolok učeníkov Pythagora a podobne vo francúzštine v jednom slovníku z roku 1752, v ktorom označuje „temné, skryté a nezvyčajné“, od starších na vyvolených ústne prenášané veci (Supplément k Dictionaire universel françois et latin).

2 Ezoterika

Podstatné meno je mladšieho dáta. Prvýkrát sa objavuje vo francúzštine (l’ésotérisme) v knihe Histoire critique du gnosticisme et de son influence, ktorú napísal Jacques Matter a ktorá vyšla v roku 1828. Matter poníma gnózu (gnosticisme) 2. storočia ako synkretizmus medzi kresťanskými učeniami na jednej, nábožensko-filozofickými smermi Orientu , židovstvom a gréckou kultúrou na druhej strane. Gnostickí „kresťanskí teozofi“ prebrali Pythagorov systém stupňovitého zasvätenia, v ktorom ako príprava zohrávali úlohu roky mlčania. Podľa Mattera (s. 83) sa „tieto skúšky a táto ezoterika (ésotérisme) vyskytovala v starovekom svete, a to od Číny po Gáliu.“ (Okrem tohto textu písal Matter aj o „ezoterike gnózy“ v článku pre časopis La France littéraire, február/marec 1834). Takto vytvorené slovo použil Jacques Étienne Marconis de Nègre v roku 1839, keď napísal, že jedným zo základných znakov starovekej výučby kňazov bolo rozdelenie svätého učenia na exoterickú, čiže vonkajšiu vedu a ezoterickú, čiže vnútornú vedu (L’Hiérophante…, 16). O rok neskôr hovoril Pierre Leroux, a to opäť vo vzťahu k pythagorovcom, o ezoterike ako tajnej škole, náboženskej a politickej sekte, určitej vyššie postavenej kaste, ktorá sa pozdvihuje k vyššiemu poznaniu prostredníctvom zasvätenia. (De l’humanité [1840], II, 397). Napokon v Dictionnaire universel z roku 1852 pojednáva Maurice Lachâtres o ezoterike a pokúša sa ju definovať ako slovo pochádzajúce „z gréckeho eisótheó [pretláčať sa dovnútra]. Označuje súhrn princípov tajného učenia, ktorý sa odovzdáva len plnoprávnym členom určitej spoločnosti.“ Je možné, že slovo „ezoterika“ by sa zachovalo v pamäti len ako obskúrny odborný termín, ak by Éliphas Lévi v jednej zo svojich vplyvných kníh o mágii neuviedol, odkiaľ sa toto slovo nabralo v slovnej zásobe okultizmu. Podľa Léviho zaviedol tento výraz do angličtiny zverejnením svojej knihy Esoteric Buddhism (1883) britský teozof Alfred Percy Sinnett. Od čias Sinnetta a Léviho si potom označenie „ezoterický“ či „ezoterika“ privlastnili mnohí autori a hnutia ako označenie svojho vlastného smerovania. Pritom každý ho používal podľa vlastnej záľuby. Tak napríklad Alice Bailey považuje ezoteriku (esotericism) za smer uvažovania (school of thought) - konkrétne svoj vlastný - ktorý uznáva, že „za všetkými udalosťami vo svete javov [...] sa nachádza svet energií“ (Education in the New Age [1954], 60).Wouter J. Hanegraaff

/pokračovanie/

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (4) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Bludný holanďanBaul24.Jul:03:54

čitateľov: 6046   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1232)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy