?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


AKO OVPLYVŇUJE NÁŠ ŽIVOT PÝCHA A EGOIZMUS
@ čo by ste nemali prehliadnuť     10.6. 11, 01:46

Pýcha (latinsky Superbia) má viaceré synonymá, na ktoré často zabúdame a neuvedomujeme si ich, pýchu však veľmi dobre vystihujú a to vo všetkých jej formách. Patrí sem namyslenosť, nadutosť, nafúkanosť, bezohľadnosť, povýšenectvo, arogancia, spupnosť, bezočivosť, narcizmus, márnomyseľnosť, domýšľavosť, vzpurnosť, egocentrizmus a samoľúbosť.
 
Pýcha je negatívna vlastnosť, ktorá aj podľa kresťanstva patrí medzi sedem smrteľných hriechov. Pýcha je nezriadená túžba vyzdvihovať svoje vlastnosti nad vlastnosti iných ľudí. Ja, ja, ja a zasa len ja... Pýcha je príčinou mnohých katastrof v celej histórii ľudstva, ktorými boli početné vojnové konflikty.
 
Pýcha má otvorené a viditeľné, ale tiež aj veľmi dobre maskované a skryté prejavy. Často v nej uviaznu aj duchovne hľadajúci, bez toho aby si to uvedomili. Kresťanstvo ju právom považuje za smrteľný hriech, lebo pýcha skutočne má smrteľné dôsledky. Práve pýcha, pocit vlastnej dôležitosti, je častou príčinou trápenia a mnohých chorôb, často nevyliečiteľných, ba dokonca i smrti. Práve ona je prameňom mnohých zhubných myšlienok a emócií...
 
S pýchou ide ruka v ruke aj egoizmus, pretože pyšný človek je vždy egoistický. Pýcha je akousi absolutizáciou vlastného ja. Ako napísal Tomáš Akvinský „Pyšný je ten človek, ktorého túžbou je dostať sa ponad to, čím v skutočnosti je.“ Pyšných ľudí možno rozdeliť na dve skupiny. Jedni sa vyvyšujú nad druhých a ďalší strhávajú na seba niečo, čo ich prevyšuje. Ide a akúsi bezbrehú túžbu po vyniknutí, ktorému sa vzdáva pocta a česť.
 
Pýcha však môže mať prejav aj v akejsi preexponovanej hrdosti, čo je uznávanie vlastnej osobnosti a zdôrazňovanie len niektorých jej stránok. Pozitívnym aspektom hrdosti je pozdvihnutie nízkeho sebavedomia. Slabou stránkou, že môže prerásť v pýchu. Hrdosť je uvedomenie si vlastnej hodnoty neuberajúc hodnotu iným. Pýcha je povýšenie seba nad iných.
 
Pyšný človek v každom vidí nezdravú konkurenciu. Všetky zásluhy pripisuje iba sebe, dychtí po svojej vznešenosti a vyvyšuje sa nad ostatných. Takýto človek opovrhuje inými.
 
Ako sme spomenuli, pýcha a egoizmus spolu súvisia. Je to určitá forma deformácie osobnosti, ktorá seba povýšila na piedestál slávy, na ktorom ju udržuje pýcha. Existuje viacero spôsobov, ako v sebe pýchu rozpoznať. Ak ste chorý, nespokojný, agresívny, arogantný, samoľúby, ak vidíte pýchu na iných a podráždi vás, ak s ťažkosťami získavate hlboký vhľad a porozumenie situácií... môže to indikovať prítomnosť pýchy.
 
Ak často používate slovo ja, ja  viem..., ja chcem..., ja som to hovoril..., a podobne, ak máte úmysel meniť v dôsledku nespokojnosti so svetom najmä iných ľudí, ste s ľuďmi nespokojný, kritizuje ich, ak prejavujete neúctu k iným a trpíte nedostatkom vlastnej sebaúcty, tiež to býva  prejavom prítomnosti pýchy.
 
Pýcha je stav akejsi oddelenosti. Je to stav, keď sa jedinec vníma iba ako individuálna bytosť, ktorá je úplne oddelená od ostatných  bytostí. Je to teda pohľad výlučne z úrovne tela. Pre rozpustenie alebo transformáciu pýchy a jej dôsledkov je potrebné sa rozpamätať, kým človek v skutočnosti je. Akého celku je súčasťou a aké je jeho miesto, ako individuálnej bytosti v tomto celku. Dôležité je prečistiť sa od negatívnych emócií, ktoré sú blokátormi energie. Energia alebo bioenergia, ktorá vyživuje a udržiava zdravé telo a zároveň je nositeľkou informácií, ktoré k nám plynú z ostatných časti celku, ktorého sme súčasťou. V tomto prípade sa odporúča konzumovať najmä obilniny, ryžu a zrná ako také, v ktorých je komplexná informácia, napomáhajúca čisteniu na fyzickej úrovni.
 
Skúsme sa pozrieť, čím môžeme podporiť proces porozumenia toho, čo všetko pýcha je? Naštartovať tento proces môžeme tým, že prejavíme zámer prečistiť sa od pýchy, opätovne sa napojiť na energiu, ktorou sme. Môžete to urobiť napríklad pri rannej toalete, sediac na toaletnej mise, keď vaše telo opúšťajú toxické, nepotrebné a odpadné látky. Vizualizujte si, že vašu bytosť opúšťa aj pýcha a egoizmus. Ďalšia  účinná technika je napísať slovo pýcha na kus papiera a spáliť ho, pričom prejavíme úprimnú túžbu očistiť sa.
 
Pýcha je symptómom, ktorý je dôsledkom oddelenosti.Choroby sú často odrazom našich myšlienok a našich pocitov. Ak si niektoré negatívne vlastnosti alebo emócie pestujeme dlhodobo, vedú k rôznym zdravotným ťažkostiam a chorobám. Niektoré negatívne formy vedomia v skutočnosti vychádzajú z pozitívnych zámerov. Ide o to, aby sme si tento skutočný, pozitívny zámer uvedomili a našli vhodnejšie spôsoby, ako ho dosiahnuť a neškodiť pritom sebe, ani druhým. Touto metódou pracuje  etikoterapia, ktorá vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe, k druhým i k celku, ktorého sme súčasťou a ktorý nás vo svojej podstate presahuje. Súbor týchto techník pomáha vytvárať vnútornú slobodu človeka, poznaním pravdy o sebe samom. Kto má vnútornú slobodu, dáva slobodu všetkým. Kto ju nemá, ostatným ju berie. Povýšený človek neprijíma zraňujúce situácie.
 
Kto sa chce zbaviť pýchy a egoizmu mal by začať pestovať opačné vlastnosti ako je pokora, prajnosť a zdieľanie. Pokora nie je iba uznanie svojej malosti pred univerzom alebo Božskými energiami. Je to aj uznanie svojich nedostatkov v ľudskej existencii a teda vzdanie sa akéhokoľvek posudzovania a hodnotenia iných, pretože nie sme schopní zistiť, v čom nás prevyšujú. Je to uznanie schopností a výsledkov činnosti iných. Pokora je často mylne považovaná za slabosť. Prajnosť je z pokory vyplývajúca snaha, vidieť seba ako súčasť širšieho celkus jedinečnými právami, seba ako jedného individuálneho hľadača poznania, bez snahy komukoľvek zapríčiniť ujmu pre uspokojenie svojho zámeru.
 
Často sa porovnávate  s inými? Príčinou môže byť nízke sebavedomie, podvedomá potreba nájsť vlastnú hodnotu a sebaúctu. Ak sa človek vyvyšuje, začína odsudzovať, opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa a mať nároky. Pocit vlastnej prevahy nad ostatnými rodí povýšenosť a želanie ponížiť druhých, či už slovom, myšlienkou alebo skutkom. Pocit vlastnej dôležitosti rodí ohromnú podvedomú agresivitu, ktorá sa potom vracia tam, odkiaľ vzišla. Často vo forme vážneho i onkologického ochorenia. Tento pocit znamená snahu postaviť seba, svoj rozum, svoju múdrosť nad Univerzum, Boha, nad čokoľvek v tomto svete. Človek  hľadajúci si svoju hodnotu, často pri nedostatku ostražitosti môže uviaznuť v nástrahách pýchy...
 
Povýšený človek za žiadnu cenu nemôže a nechce prijať zraňujúce situácie, teda tie, ktoré sa nezhodujú s jeho očakávaním. Má svoje chápanie okolitého sveta a myslí si, že práve to je najsprávnejšie a najlepšie. Snaží sa podmaniť si okolitý svet, často pomocou násilia. Preto akýkoľvek rozpor s jeho predstavami o tom, aký má byť okolitý svet, vyvoláva v jeho duši búrku agresívnych emócií: zlosť, urážku, nenávisť, pohŕdanie, závisť, ľútosť, to všetko zasa vedie k rôznym chorobám a smrti.
 
Je dôležité, aby človek cítil svoju hodnotu a vedel ju aj vyjadriť. Pokiaľ je človek pyšný, buď sa povyšuje, alebo sa ponižuje a myslí si, že je niečím viac alebo aj menej, tým  sa od jednoty, v jednom, či druhom prípade oddeľuje. V dôsledku takéhoto oddelenia stráca prístup k zdrojom, obmedzuje si zdroje všetkého. Dostáva sa do situácie, v ktorej trpí nedostatkom lásky, energie, zdravia a hojnosti. Jeho komfort života nie je dobrý. Stále menej sa rozpamätáva, kým v skutočnosti je. Pravda o nás je taká, že sme navzájom prepojení. Nikdy sme oddelení neboli a ani byť nemôžeme, rovnako ako nemôže žiadna bunka v našom tele zmysluplne existovať od zvyšku tela.
 
Ako sa v bežnom živote zbaviť pýchy? Človek prejde mnoho ciest, kým šťastie ktoré hľadal vo svete, nájde v sebe. Telo, duch a duša sa spoja v jedno. Vtedy je človek vyliečený z pýchy – oddelenosti, stáva sa celistvým, úplným a preto šťastným. Pýcha z hľadiska etikoterapie patrí medzi takzvané toxické emócie, čo veľmi dobre vystihuje jej podstatu. Ak je niečo toxické, čiže jedovaté, je potrebné sa toho, čo najskôr zbaviť. Človek by si mal uznať svoju obmedzenosť a svoje hranice, ktorésa prejavujú strachom a úzkosťou. Etikoterapia je priznanie pravdy o sebe, sebe samému. Iba potom  človek môže negatívnu emóciu pretransformovať na niečo, čo uľaví jeho duši.
 
Pýcha a egoizmus veľmi negatívne ovplyvňujú auru alebo bioenergetické pole človeka. U človeka, ktorý je pyšný nie je prítomná harmónia. Dochádza k nevyváženosti bioenergie a k uzatváraniu sa. Aurický obraz prejavov pýchy však nie je jednoznačný a typický. Bioenergetické bloky sú prítomné predovšetkým v oblasti prvej a druhej čakry.
 
Kľúčový význam prvej čakry je „ja stojím“. Je to uvedomenie si seba samého ako ľudskej bytosti. Lokalizácia tejto čakry je v spodnej časti chrbtice a kostrče. Energetika čakry však zasahuje smerom nadol až na končatiny a pokračuje na prsty nohy. Človek s blokmi energetiky prvej čakry môže byť často pyšný a egoistický a má zúfalú potrebu mať všetko a všetkých pod kontrolou. Často má pocit, že sa musí s niekým porovnávať alebo súťažiť, kto bude lepší.
 
Typickou časťou tela, ktorá symbolizuje pýchu a pokoru človeka na spirituálnej úrovni je koleno. Pomyselným prejavom pokory je to, ak si človek vie pokľaknúť pri prosbe alebo tiež pri modlitbe, ktorá je takisto určitou formou prosby. Človek, ktorý nie je ochotný pokľaknúť pred nikým a pred ničím, je veľmi pyšný a egoistický. Ochorenia kolien sú preto spirituálnym prejavom preexponovanej pýchy a egoizmu. Nezabúdajme, že koleno prináleží do kompetencie energetiky práve spomínanej prvej čakry. Nerovnováha v tejto čakre súvisí s neschopnosťou zbaviť sa pýchy a získať pokoru. Naopak, ak je človek veľmi pokorný, potrebuje „vstať z kolien“ a získať viac sebadôvery.
 
Podobným prejavom pýchy je i neschopnosť skloniť hlavu pred niekým alebo pred niečím, ktorá sa následne prejavuje bolesťami krčnej chrbtice, čo zasa poukazuje na nedostatok pokory.
 
Naše pojednanie o pýche ukončíme latinským citátom. Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia, ubi autem est humilitas, ibi et sapientia. Čo v preklade znamená: Kde je pýcha, tam je tiež zahanbenie, ale kde je pokora, tam je múdrosť.
 
V termíne 28.-31.júla 2011 poriadame pre záujemcov Zážitkový a meditačný víkendový seminár s etikoterapiou na Belušských Slatinách. Viac informácii nájdete na www.advaita.sk/post/prazdninovy-sebapoznavaci-a-meditacny-seminar-78/
 
 

Mgr. Vladimír Červenák
Dr. Boris Halko
                                                                                     
www.advaita.sk
www.analyzaaury.sk
                                                                                                
                                                                                                            
 
                       

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
dorý článok........mojzis10.Jun:09:25

čitateľov: 22410   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3791)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy