?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Astrológia, rodinné konštelácie a morfogenetické pole (1.)
@ alternatívne vedy     10.4. 07, 05:18

Tento článok by mal prispieť k diskusii o jednej hypotéze. S tým súvisia dve oblasti výskumu. Prvý sa spája s otázkou, na základe akých zákonitostí sa v horoskopoch, ktoré vypracovali kompetentné a empatické osoby, ukazuje často veľmi veľa informácií o možnostiach vývoja jednotlivca?
Tá druhá pochádza zo systemickej rodinnej terapie Berta Hellingera (HELLINGER 1994: 535 a ďalej). Tam sa uvažuje takýmto spôsobom: Ako by sa dalo vysvetliť to, že pri použití metódy rodinných konštelácií sa môže zviditeľniť a odhaliť vedomiu často skrytá dynamika rodiny a následky problémov v rodine?

Ako je možné, že počas tisícročí spoločného života ľudia vyvinuli poznanie, v rámci ktorého vyplývajú tak ďalekosiahle dôsledky z hodiny vlastného narodenia? Alebo že tieto dôsledky vznikajú na pozadí takých udalostí v rodine, o ktorých človek sám nevie? A čo by sa stalo, ak by sme vzali do úvahy teóriu morfických polí? Ponúkla by nám pre obe otázky nejakú hypotézu?


Moderná astrológia sa stále viac približuje ku psychológii a už nahlas klope na brány univerzít.
Carl Gustav JUNG

Mohlo by sa zdať, že pohľad astrológie smeruje na súhvezdia a že sa zaoberá výskumom takých kozmických zákonitostí, ktoré určujú ľudské konanie. Sú to však skutočne planéty, ktoré aj napriek obrovským vzdialenostiam dokážu ovplyvňovať každého jednotlivca? O tom by sme mohli pochybovať, a to úplne rovnako, ako to s často štipľavým výsmechom robia prírodovedci. Ale čo teda prichádza do úvahy pri horoskopoch? Ak to nie je nejaký medzihviezdny mimozemský vplyv, ktorý manipuluje našou dušou, čo to teda je?

Človeku by snáď mohla napadnúť Hellingerova myšlienka, že to, čo lieči, nie je „Nebo“, ale „Zem“. Takže ani v našom prípade nebudú tými, čo určujú naše osudy, súhvezdia ako také. Môžu to však byť sami ľudia, osudy v rodinách a dejiny národov, a takisto aj ich mýty. Plynie teda snáď astrológia z tisícročia starých mýtov o ľudských tragédiách, ako to bolo už v dedičstve babylonskej kultúry a svetonázoru? To, že tradované obrazy o ľudskej existencii našli istú objektivizáciu v pohľade na súhvezdia, zodpovedalo dobovému mysleniu. Dnes by sme mohli vyjsť z toho, že tu ide o historicky rozvinuté projekcie, pri ktorých sa na planéty premietajú tradičné podobenstvá o ľudstve. Prenášame teda pri astrológii naše tušenia o ľudskom osudovom vývoji na jednotlivé planéty a tieto potom kladieme do súvislosti s hodinou narodenia daného jednotlivca? Otázka, na základe akých zákonitostí disponujú tieto projekcie takou pôsobivosťou, je hodná zamyslenia.

Vyrovnanie sa s astrológiou z pohľadu psychológie bolo zakaždým motivované terapeuticky. Napríklad neurózy sa chápali ako poruchy vývoja, pretože človek nespoznal a nepodporil (ale práve naopak, zablokoval) to, čo sa dá astrologicky opísať ako „pôvodné založenie jednotlivca“. Lenže pre každú terapiu orientovanú na riešenia (ANGERMAIER 1994) je podstatné nájsť tie možnosti, ktoré sa žiadajú na zvládnutie daných problémov. Ide o to, pomôcť človeku, ktorý hľadá radu, objaviť také cesty, po ktorých sa doteraz nepokúsil kráčať, hoci sú obsiahnuté v jeho možnostiach. Terapeuticky motivovaní astrológovia alebo astrologicky školení terapeuti by teda mohli objaviť doposiaľ nevyužité možnosti rozvoja človeka v jeho horoskope. Motivovali by klienta vyskúšať niečo nové.

Pre HELLINGERA (cit. vyššie) je rozhodujúcim faktorom vzniku neurózy zablokovaná láska k jednému alebo druhému rodičovi. Ona aj sprevádza negatívne postoje voči rodičom. To ďalej vedie k sebapoškodzovaniu dieťaťa, pretože ono bráni uskutočneniu svojej pravej povahy podľa vzoru „nechcem sa stať takým, ako sú moji rodičia!“. Tu by mohol pomôcť astrologický výklad daného charakteru, aby sme mohli odhaliť vrodené predpoklady pre sebarealizáciu. Človek by tak tiež mohol byť lepšie pripravený „prijať to, čo je dané, a vlastnými silami formovať to, na čo máme vplyv“ (resp.: zmeniť to, čo zmeniť môžeme, a vyrovnať sa s tým, čo zmeniť nemôžeme, pozn. prekl.). Takto by sme to mohli zmysluplne vyjadriť podobne, ako to urobil svojho času RIEMANN. Deti by mali vnútorne akceptovať skutočnosť, že sú ako ich rodičia. HELLINGER si však myslí, že napriek veľkej podobnosti môžu byť „predsa len trochu iné“.

Ako by sme však vôbec mohli opísať astrologický spôsob myslenia? Známe sú symbolické interpretácie znamení zverokruhu a planét. Ich aspekty a účinok pozícií planét v znameniach zvieratníka sú známe mnohým ľuďom. Tým by sme mali pokope všetky podstatné elementy, s ktorými sa narába pri konštrukcii horoskopu. Na tomto základe symbolizuje každá planéta istý „princíp“, jednu takpovediac „formujúcu energiu“. Tento princíp má v celku našej slnečnej sústavy určitú konkrétnu funkciu podobne, ako má napríklad v ľudskom tele určitú funkciu ten-ktorý orgán. RIEMANN (1989) písal, že pôsobenie takejto „tvorivej sily“ závisí od média, v ktorom sa prejavuje. Napríklad spomínaný planetárny princíp sa prejavuje primerane svojej povahe, ale vždy v iných odtieňoch a intenzite. Tieto odtiene môžu potom viesť k výrazným rozdielom. Energia tepla vždy ostane teplom, lenže v závislosti od média, s ktorým príde do kontaktu, bude mať rozličné účinky: voda sa vyparí, drevo začne horieť, kovy sa roztavia. Organický život sa buď rozvinie, alebo naopak zničí.

V priebehu tisícročí sa staré zásoby astrologických skúseností postupne premieňali. Pôsobili tu kultúrne rozdiely a takisto sa na zmenách podieľali aj rozdiely v interpretáciách naprieč rôznymi dobami. V dobe kresťanstva sa ako reprezentant zla považoval saturnský prvok. Vo veku vedy sa jeho „formujúca sila“ objavila v pojmoch gravitácie, tiaže hmoty. Ľudia ho skúmali aj ako princíp dedičnosti v biológii alebo ho opisovali ako opakovanie vrodených schém správania v psychológii.

Astrologické myslenie plynie spolu s časom a jeho rozličné metafory sa takisto prejavujú v meniacich sa súvislostiach a v tých najrozličnejších konkretizáciách. V hre rozohranej medzi danosťami a prostredím astrológia pridáva ďalšie „kozmické ovplyvnenie okamihom narodenia“.

No ostáva otvorenou otázkou, ako sa takéto ovplyvnenie vôbec odohráva a odkiaľ nadobúda svoje smerovanie. Podľa nášho názoru je táto otázka identická s tou, pomocou ktorej sa dá vypátrať, odkiaľ pri rodinných konšteláciách čerpajú svoje poznatky. V situácii rozostavenia nadobúdajú úplne cudzí ľudia veľmi intímne poznatky o preberanej rodinnej dynamike. No nielen to. Okrem poznatkov samotných tí ľudia účinky tejto dynamiky priamo prežívajú, a to doslova telesne alebo prinajmenšom emocionálne.

V takzvaných rodinných konšteláciách človeka, ktorý hľadá radu, požiadajú, aby ostatných účastníkov rozostavil v priestore ako členov svojej pôvodnej rodiny (t.j. tej, v ktorej sám vyrástol, pozn. prekl.). To znamená, že sa tak majú zobraziť vzájomné vzťahy medzi nimi. Spočiatku teda pri tom ide o projekciu vnútorného obrazu jedného pacienta do priestoru. Týmto „významným členom rodiny“ (t.j. účastníkom zastupujúcich rodinu, pozn. prekl.) rozostaveným pre konkrétnu osobu sa potom kladú otázky, ako sa cítia tam, kde stoja. V ich odpovediach postupne vyjde najavo celá emocionálna dynamika systému rodiny. Niekedy to ide až tak ďaleko, že napríklad muž, ktorý predstavuje otca pacientky, sa sťažuje na silný pocit tlaku pri srdci. Otec tejto ženy totiž podľahol srdcovému infarktu. Pre terapeutický proces je však rozhodujúci nasledujúci krok, pri ktorom sa s pomocou zmeneného rozostavenia rozpracuje takpovediac „obraz riešenia“ pôvodnej situácie spôsobujúcej chorobu. Pri tomto kroku teda vzájomné vzťahy medzi rozostavenými účastníkmi prejdú do „zdravého“ usporiadania. Účinok týchto obrazov riešenia je často mimoriadne liečivý. Dokonca sa takto dajú zvládnuť aj ťažké vzťahové krízy a môžu sa vyliečiť niektoré choroby.

Seriózna astrológia sa nikdy ani len slovom nezmienila o takom druhu planetárneho determinizmu, ktorý by bol analógiou k fyzikálnym zákonitostiam. Ak RIEMANN (citované ako vyššie, str. 39 a ďalej) v jednotlivých prípadoch nachádza kritický aspekt medzi Saturnom a Venušou, môže to podľa jeho chápania byť osudový vplyv. Už ako dieťa môže človek zažiť rané sklamania a smutné skúsenosti v oblasti citov. Tie ho môžu priviesť k rezignácii a k takým spôsobom správania, ktorými priam vytvára zakaždým nové podobné sklamania, a to napríklad nesprávnou voľbou partnera. Takýmto spôsobom zablokované ľúbostné zameranie sa teda dá upraviť, pokiaľ sa privedie do vedomia. HELLINGER to opakovane ukázal svojou epochálnou metódou rodinných konštelácií. Uvedomeniu si takýchto a podobných duševných dispozícií, identifikácií a komplikácií môžu napomôcť tak zistenia z horoskopu, ako aj poznatky z rodinných konštelácií.

Astrologický výskum napríklad zistil štatisticky významne zvýšené riziko nehôd vtedy, keď sa Mesiac nachádza v rovnakom postavení ako pri našom narodení - alebo v opozícii k nemu. Napriek tomu sa tu však nemusí hovoriť o nejakom medziplanetárnom účinku. O čo však ide? Astrológia vychádza pri vysvetľovaní takýchto javov z jedného variantu kolektívneho nevedomia, ktoré môže pôsobiť podobne ako razidlo v dielni, v ktorej sa kedysi razili mince. Podľa tohto chápania sa každý človek „podieľa na celom Kozme, ako aj na celom ľudstve, pričom je však len jedným individuálnym, mikrokozmickým výsekom z oboch“ (RIEMANN, s. 45).

Znameniami zvieratníka je daných dvanásť „praobrazov alebo ideí“. Na ľudskej úrovni by tieto idey mohli zodpovedať dvanástim rôznym druhom „bytia vo svete“, teda existencie. Takto by zároveň mali úplne konkrétny charakter výzvy na vývoj jednotlivca. Boli by však aj obrazmi sprevádzajúcimi ho na ceste alebo predstavami konečného cieľa. Poznanie týchto predurčených krajín duše môže človeka urobiť vnímavým pre doposiaľ neuvedomované obrazy cieľov. Tendencie nájdené pomocou astrológie sa môžu vo svojich dôsledkoch uplatniť ako doplnenie k tomu, čo vyjde najavo ako dynamika rodiny pri rodinných konšteláciách. No napriek tomu sa ani pri použití oboch metód analyzujúci terapeut nestáva všemocným Vševedom. Navyše, nikdy by nemal s človekom hľadajúcim radu manipulovať proti jeho presvedčeniu. Keď však vyjde najavo „pravda“, bezpochyby sa u toho, koho sa to týka, vyvinú silné energie spôsobujúce zmenu. Tieto sa však dajú využiť takým, ale aj onakým spôsobom.

U jednej účastníčky počas jedného rozostavenia, ktoré viedol Bert HELLINGER, sa objavila možnosť, že jej manželstvo s podstatne starším mužom nebude pokračovať. Toto partnerstvo sa totiž zakladalo na jednej neprípustnej identifikácii. Účastníčka odcestovala domov, druhýkrát sa zamilovala do svojho partnera za úplne nových podmienok a v ďalšom kurze hodnoverne referovala o tom, že až teraz „je skutočne vydatá!“ Všetci mohli vidieť, že to teraz naozaj sedelo.

Listujúc v množstve astrologickej literatúry sa človek nezbaví dojmu, že s archetypálnymi základnými obrazmi spojenými so znameniami zvieratníka sa pôvodnej otázke hľadajúcej mechanizmus fungovania astrológie iba vyhýbame. V obzvlášť nebezpečnej zóne sa nachádzajú tí astrológovia, ktorí predpokladajú akési priame planetárne vplyvy. Každý človek zameraný na astronómiu by mohol ihneď vytiahnuť hlboké pochybnosti o individuálnych vplyvoch medzihviezdnych efektov. Ale v prípade astrológie neexistuje žiadna tisícročia stará tajná veda, ktorá by dokázala naprieč všetkými kultúrami, náboženstvami a politickými systémami ľuďom v rôznych dobách zlomyseľne ponúkať zhnité jabĺčko svojich falošných múdrostí. Ako sa však to astrologické poznanie človeka dokázalo takto univerzálne rozšíriť? A ako by sa vôbec dalo vysvetliť jeho pôsobenie?

Diskusia o tejto otázke bude musieť ešte chvíľu počkať, kým si neuvedieme hypotetický koncept takzvaných morfických alebo morfogenetických polí.

Michael J.W. ANGERMAIER & Sabine JONAS

(pokračovanie)

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
NADHERNA TEMAAnamenSi10.Apr:16:00
Vplyvy planétsaso10.Apr:05:51

čitateľov: 5497   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1114)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy