?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


O magickom denníku
@ mágia a okultizmus     10.4. 06, 03:20

Mnohým z vás sa už určite stalo, že počas prehrabávania sa v starých veciach svojej minulosti, ste zrazu natrafili na malú knižočku, ktorá vám bola akosi povedomá a potom čo ste ju otvorili, s nostalgickým úsmevom na perách a žiarou v očiach ste v nej spoznali svojho starého, verného priateľa, ktorý vám v ťažkých i príjemných chvíľach tak rozumel a ktorému ste sa so všetkým mohli zdôveriť, svoj milovaný „denníček“. Citlivých ľudí priam ovanula energická vlna, ktorá z neho sála aj po dlhých rokoch. Akoby to bola živá bytosť, stratený priateľ, ktorý sa potešil vášmu opätovnému záujmu. Možno to pre mnohých bude znieť bizarne, ale tieto knihy skutočne po dlhodobej interakcii s nami, začínajú naberať svoje vlastné životné črty. Či sú to odštiepené časti nás samotných, alebo náš energický agregát na ne viazaný, nemusí byť ani tak podstatné. Dôležitejšie je skôr to, čo vlastne ľudí privádza k tomu, aby obetovali a investovali toľko času do, na prvý pohľad bezvýznamných, záznamov o svojom živote a aký to má na nich dopad. Mňa bude predovšetkým zaujímať funkcia denníka v rukách mága, ale uvedené koncepcie môžu mať aj všeobecnejšiu platnosť.


Magický denník je nenahraditeľnou súčasťou každého praktického mága. Umožňuje mágovi relatívne spoľahlivo zaznamenávať a uchovávať svoje prežívanie a správanie vo vzťahu k sebe a k svojmu okoliu. Jeho obsah a tým aj agregát prežitku na neho naviazaný, tak môže byť následne znovu vyvolaný a analyzovaný aj po dlhšom časovom intervale, bez toho, aby bol skreslený alebo zabudnutý, i keď ani týmto spôsobom sa tomu samozrejme nedá úplne vyhnúť, možno ale aspoň túto tendenciu psychiky viac minimalizovať. Nástrahy pamäte sú rôznorodé.

Z toho dôvodu sa odporúča, aby sa denník viedol denne a nie len sem-tam, keď si na neho spomenieme a následne doplníme niekoľkodňové záznamy, alebo záznamy, ktoré uplynuli ešte pred dlhšou dobou, a ktoré sa snažíme vyloviť z pamäti. Často krát je to už úplne nemožné, alebo už iba zaznamenávame skreslené fragmenty, či len želania, ktoré do nich projektujeme a sami seba presviedčame, že tomu tak bolo, i keď realita mohla byť tak trochu iná.

Okultista, ktorý si vôbec nevedie magický denník, sa vydáva nebezpečenstvu, že podľahne úkladnej nástrahe - pamäti, pretože spomienka ako taká už nikdy nezachytáva reálnu minulosť, ale je prispôsobená do súčasného módu nazerajúceho, je subjektívnou rekonštrukciou pamäťového obrazu a dotyčný nemôže tak objektívne mapovať svoj magický vývin. M. Halbwachs píše : „Spomienka je vo veľmi širokom meradle rekonštrukciou minulosti, s pomocou daností vypožičaných zo súčasnosti a je pripravená s ďalšími inými, k skorším dobám smerujúcimi rekonštrukciami, z ktorých vystupuje obraz z minulosti už celkom zmenený. “ (1., s. 278)

Samotný mechanizmus spomínania však doposiaľ nie je dostatočne objasnený, ako aj otázka, ako sa mení krátkodobá pamäť na dlhodobú. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že sa v ňom uplatňuje priebeh predstáv podľa zákonu asociácie v rámci určitého zážitkového komplexu. Spomienka nie je kópiou zážitku, ale vždy novým spracovaním jeho fragmentu. Vystupuje tu konfrontácia medzi kedysi a teraz. Tento medzník vypĺňa premenná, ktorá skresľuje naše spomienky a vytvára v nich určité percento deformácie. Každá spomienka, ktorú si teda vyvoláme, je minimálne deformovaná úsekom tohto medzníka a keďže psychika človeka nie je statický ale dynamický fenomén (viz. Crowleyho podstatné meno – sloveso), tento medzník sa môže nečakane rýchlo meniť, napr. v závislosti od nálady, duševného rozpoloženia, zásahom nevedomia počas spánku, alebo racionalizáciou a pod. Okrem toho tu je reálna pravdepodobnosť vstupu spomienkových klamov, spôsobených napr. projekciou prianí súčasnej doby, alebo súčasného osobného problému.

M. Nakonečný uvádza, že v pokusoch experimentálnej psychológie sa ukázalo, že výpovede, ktoré boli opakované po týždni, boli doprevádzané dvojnásobným počtom chýb. Okrem toho, spontánne výpovede o minulých zážitkoch sú dvakrát, až päťkrát spoľahlivejšie, ako výpovede vyžiadané. Spomínaný autor ďalej uvádza, že spomienka má tiež osobný zmysel. Neradi spomíname na to, čo bolo nepríjemné, na porážky a sklamania, ale v dobe blahobytu spomíname na minulé nepríjemné obdobia, čo pocit aktuálnej spokojnosti upevňuje a naopak, spomíname na svoje úspechy a na svoje víťazstva v dobe aktuálnej nespokojnosti, čo umožňuje na ňu dočasne zabudnúť. Z toho dôvodu je pre mága dôležité, aby príliš „necestoval v čase“, ale snažil sa nebrániť ochutnať aj z kalichu utrpenia.

Pokiaľ si zlý, nepríjemný zážitok nezaznamenáme a následne nespracujeme, čo sa v mágií neraz prihodí, hrozí tu nebezpečenstvo, že zážitok potlačíme do nevedomia mechanizmom vytesnenia. S. Freud vypracoval celú teóriu na základe neuróz, ktoré boli spôsobené týmto mechanizmom. Nevedomie je akumulátorom psychickej energie niekoľkonásobne väčšej sily ako naše vedomie a keď sa daný vytesnený obsah dostane do jeho rúk, môže sa stať, že naberie takú intenzitu sily, že bude značne výrazne ovplyvňovať našu psychiku, v horšom prípade, čo už je ale vyslovene patologický jav, ovládne celý komplex osobnosti (to môže byť reflektované až v somatickej oblasti, viz. S. Freud a jeho liečenie neuróz). Tento problém je jedným z objektov skúmania a liečenia klinických psychológov a psychiatrov. Spomínaný mechanizmus však môže byť využitý aj v mágií, tentoraz v pozitívnom zmysle, pri práci so sigíliami, preto je tak dôležité, aby sme po ich konštrukcií a odoslaní, na ne už vôbec nemysleli. Čím sa nám podarí ich výraznejšie vymazanie z vedomia, tým účinnejšie môžu pôsobiť.

Magický denník odporúčajú svojím študentom hádam všetky, alebo aspoň väčšina okultných učebníc, škôl a magických rádov. D. Cherubim o magickom denníku píše : „Neophyt by si mal začať písať magický denník o jeho magických aktivitách, ašpiráciach a myšlienkach. Je to nanajvýš potrebné a za žiadnych okolností to nemá byť zanedbané. Denník je metóda a prostriedok vyjadrenia, objavovania a analyzovania jednotlivých častí seba samého, za účelom pochopenia podstaty jednotlivcovej Skutočnej Vôle. Magický denník hrá vo výcviku mága neodmysliteľnú súčasť. Je to dobrý prostriedok k ukázneniu jeho mysle a zorganizovaniu myšlienok pre realizáciu vlastnej Skutočnej Vôle.“ (2.)

Ďalšou dôležitou funkciou magického denníka je teda možnosť lepšej organizácie mágovho života. Po dlhšom čase jeho vedenia by sa malo stať, že denník sa do mága zvnútorní, dôjde k jeho interiorizácii, splynie s ním a mág si tak môže lepšie organizovať svoj tok života, usmerňovať jeho jednotlivé prúdy, intencie, podrobne si plánovať cesty a zbrane, ktorými chce preraziť v chaotickej sieti psycho-sociálných polí svojej práce. To môže byť krátkodobejšie, alebo aj dlhodobejšie. V krátkodobom (napríklad jednodňovom) rozpätí to má tú výhodu, že pri takomto naviazaní svojich ašpirácií na denník sa ľahšie zafixujú do vedomia mága, ktorý si bez väčších problémov môže vybaviť danú schému a nemusí už na ňu upriamovať toľko pozornosti a tým postrádať úbytok energie na túto pozornosť viazanú a pokojne zotrvávať v stave vnútorného ticha, kým nenastane vhodný okamžik k výpadu. Takto si môže vytvárať napr. rôzne ego-konštrukty a persony, bez toho, aby sa v nich stratil. Má to aj tú výhodu, že následne si neskôr môže na základe denníka overiť, nakoľko bol schopný naplniť obsah svojich ašpirácií, intencií, zostať vo svojom vykonštruovanom orbite, bez toho, aby sa z neho vychýlil, teda ako bol schopný čeliť silám. Pri neskoršom študovaní takýmto spôsobom získaných poznatkov možno potom zistiť, identifikovať a uchopiť tie sily, alebo vnútorné komplexy, ktorým najčastejšie mág podľahne, ktoré spôsobujú odklon od jeho vykonštruovaného, alebo pravého orbitu napredovania. To sú mágove slabé miesta, trhliny na magickom štíte a mal by sa usilovať ich čo najskôr zaplátať.

Iná dôležitá funkcia magického denníka spočíva v zaznamenaní svojich okultných cvičení a ďalšej okultnej práce. Záznam by mal obsahovať základné informácie ako typ cvičenia, miesto, čas, jeho dĺžku trvania a priebeh cvičenia alebo práce, ako aj ďalšie poznatky a postrehy, ktoré sa počas tejto práce objavia.

Okrem toho, mág na svojej ceste zažíva rôzne zmenené stavy vedomia, ktoré sa často vymykajú akejkoľvek verbalizácií a neraz sa vyznačujú rýchlou prchavosťou. I keď to môže byť pomerne ťažké, je dobré zaznamenávať si aj tieto zážitky, pokúsiť sa ich zasadiť do celkového kontextu skúseností, do siete významov a vzťahov, prípadne ich zachytiť, pomenovať a následne sigilizovať a naviazať, vtlačiť ich šém do sigília, čo podstatne uľahčí ich spätné vyvolávanie.

Ako tento fenomén rýchlej prchavosti zážitkov po magickej práci môže vyzerať v praxi, dokladá príhoda, ktorú uvádza F. Kabelák : „Objektem evokace byl Numenios z Apamey, představitel pytagorejství při jeho slučování s novoplatonismem. Racionálním cílem bylo získání představy o obsahu nadvědomí...Z úst přízraku Numeniova získal jsem podivuhodně jasný výklad pythagorejských čísel jako ideí a o jejich totožnosti s archetypy objektů, jsoucími myšlenkami božími, které vyplňují obsah nadvědomí. Po celkovém ukončení evokace byl jsem získaným poznáním tak proniknut, že jsem měl dojem, jako by jeho jas prozařoval nejen mne, ale i vše okolo mne...Jako by to činil někdo třetí, přinutil jsem se s velikou námahou k tomu, abych se vykoupal a šel spát....Po spánku byl jsem tělesně vyčerpán jako po namáhavé tělesné práci a myšlenkově tupý...Potom jsem se zděsil dalšího poznatku: jas evokačního poznatku totiž zcela zmizel a poznatek sám byl zakryt neprostupnou mlhou!”.(3.)

Musím sa však priznať, že keď som túto esej ešte dávnejšie za mladších čias prvý krát písal, magickému denníku som vtedy prikladal väčšiu dôležitosť, akú mu prikladám dnes. Neznamená to, že by som ho podceňoval, naopak, jeho funkciu stále považujem za dôležitú, len sa už na niektoré veci pozerám trochu z iného uhlu pohľadu. Je zrejmé, že novými skúsenosťami, ktorými sa človek odvtedy obohatí, sa priority automaticky menia (resp. v závislosti od duševnej zrelosti mága). Preto sa dotknem aj niektorých týchto nových aspektov.

Rozhodne by som denník odporúčal úplným začiatočníkom na poly magickej práce. Tento systematický prístup by si mal mág dostatočne osvojiť, než prejde k improvizácii. K tejto improvizácii by však mal skôr, či neskôr prísť, pretože denník sa časom môže stať zväzujúcim a ako som spomínal, že sa z neho vytvára živá bytosť, môže dokonca postupom času nad mágom získavať moc, tak ako z milého mláďaťa tigra môže vyrásť divoký dravec a svojim štrukturálnym rozmerom sa nebezpečne vštepiť do duševného rozmeru mága v procese interiorizácie dozerajúceho a obmedzujúceho mechanizmu. Prvý príznak, že nad mágom začína získavať prevahu, moc a kontrolu, sa môže prejaviť napr. v tom, že mág začne svoj životný prúd a prácu vnímať iba vo vzťahu k magickému denníku, pričom sa tým sám ochudobní o ďalšie možnosti svojej realizácie. Pokiaľ dôjde včasným zásahom k dostatočnému rozpusteniu jeho obmedzujúcemu vplyvu, mág sa môže k nemu opäť vrátiť.

Na záver by som chcel ešte všetkých upozorniť na jednu vec, ktorú pokladám za veľmi dôležitú. Predpokladám, že na túto stránku chodia prevažne dospelí ľudia, z ktorých už mnohí majú vlastné deti. Viesť si denník, je prirodzenou tendenciu viac detí, ako dospelých. Chcem vás dôrazne upozorniť na to, aby ste za žiadnych okolností, pokiaľ náhodou natrafíte na denník svojho dieťaťa (to isté samozrejme platí aj na dospelé osoby), alebo ho nebodaj vyhľadávali, do neho nenazreli, i keď to môže byť lákavé, pretože tento čin, pokiaľ sa to dozvie dotyčná inkriminovaná osoba, môže pri všetkej vážnosti hraničiť s jej duševnou vraždou, čo sa týka jej ďalšieho „duchovného rozvoja“ ! Aj keď sa vám môže zdať banálne, čo si vaše dieťa zaznamenáva, pre neho to má iný význam, totiž ešte magický.

Lialonth


Použitá literatúra :

1. Nakonečný M. : Základy psychologie, Academia, Praha 1998
2. Cherubim D. : Interné materiály Magického Rádu TGD
3. Kabelák F. : Tři dopisy o kabale, in. www.Grimoar.cz

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (9) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
nedavno som obajvilNajvacsi10.Apr:13:53

čitateľov: 4977   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy