?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


O nástrahách vôle v magickom výcviku
@ mágia a okultizmus     23.11. 05, 01:31

Vo všeobecnosti sa sila vôle považuje za jeden z kľúčových aspektov v magickom pôsobení. Bezo sporu je tomu tak, avšak vôľa je potrebná pri všetkých našich činnostiach, takže prisudzovať jej v mágii nejakú rozhodujúcu úlohu musí byť preto nepostačujúce. V takomto ponímaní by bol totiž mágom každý človek. Musí tu byť preto prítomných viac činiteľov, z ktorých vôľa zastupuje iba parciálnu časť z celkového magického aktu.

Ani samotná psychológia nechápe vôľu jednotne, ale jej uhoľ pohľadu je značne diferencovaný na základe rôznych psychologických smerov a jej predstaviteľov. N. Ach uvádza, že v žiadnej oblasti psychológie neexistuje taký zmätok a taká neurčitosť, ako je tomu s pojmom vôle, ktorá vyjadruje tak proces, ako aj dispozíciu.My budeme vychádzať z chápania vôle ako dynamickej regulačnej funkcie, ktorá určuje naše správanie a teda aj prežívanie. V tomto zmysle je vôľa riadiacim prvkom, ktorý vedome pritakáva volným obsahom, ktoré sa u nás objavujú, alebo ich prípadne môže sama vyvolať, alebo odmietať a vyhýbať sa im.

Magický výcvik je zameraný na to, aby ašpirant túto vôľu určitým spôsobom čo najviac rozprestrel na všetky aspekty svojho bytia, teda aby celý svoj životný tok dostal pod túto kontrolu. Pojem„životný tok“ nepoužívam náhodne, pretože on v skutočnosti určuje naše smerovanie. Tento životný tok pramení z oblasti našej psychiky, ktorá je v psychoanalýze označovaná ako Id. Nemôže tomu byť ani inak, pretože z celej triády Id, Ego, Superego je iba Id zdrojom energie. Táto energia je však slepá a až vôľa (Ego, Superego) určuje ako sa bude manifestovať v našom živote, teda ako s ňou naložíme a ako ju budeme regulovať.

Klasický magický výcvik je však zameraný na vôľu (Ego, Superego), zatiaľ čo kľúč spočíva práve v Id, v čom badať jednu z vážnych nástrah mágie. A. Crowley v súvislosti s cvičením metódy popísanej v Liber III vel Jugorum (tieto cvičenia som analyzoval v jednom zo starších článkov) píše, že : „...týmto spôsobom je v jeho mysli vytvorené jasné spojenie od príčiny k následku, až je tento zvláštny čin, ktorý si vedome vybral, kontrolovaný tak, ako mu boli veci zakazované v detstve...musí sa táto moc obrany vedomia vybudovať, až klesne do podvedomia a zásoba automatickej sily sa zväčší natoľko, že je oslobodená a vedomá energia sa môže venovať vyššej úlohe...má svoju myseľ chránenú ... rozkázal hliadkam nevpustiť nikoho, kto nie je v uniforme. A bude pre neho veľmi ľahké rozprostrieť túto moc a spustiť padaciu mrežu.“

A práve tu sa nachádza logická chyba. Ako môže byť pre mága veľmi ľahké rozprostrieť túto „moc“, keď ju de facto vložil do rúk týmto „hliadkam“, ktoré oslobodil a zriekol sa ich vlády tým, že im do rúk dal toľko energie, že sa stali samostatnými jednotkami vo svojom pôsobení a klesli do podvedomia, teda do oblasti ktorú vedome nemôžeme kontrolovať. V skutočnosti už nie on, ale tieto „hliadky“ spúšťajú padaciu mrežu. A tu práve nastáva kľúčový problém a veľká nástraha magického výcviku. Títo strážcovia (v demonológickom modely, alebo Ego, Superego v psychologickom modely) od určitého štádia v magickom vývine ašpiranta môžu dosiahnuť toľko energie, že čo do svojej potencie predstihnú samotného mága (je samozrejme absurdné uvažovať v takomto duchu, pretože sú jeho súčasťou, no tento model nám slúži iba na demonštrovanie danej situácie) a získajú nad ním kontrolu, moc. Ako by sa zvláštnym spôsobom osamostatnili, stali sa samoregulujúcimi s „vlastnými záujmami“. Reflexne to možno zrkadlovo sledovať aj v sociálnom živote, kde sa ľudia neustálim vytváraním rôznych zákazov a príkazov dostali do štádia, kedy nad týmito štruktúrami, ktoré sami stvorili, stratili moc a tie sa sali samoregulujúcimi. Nikto už ani nevie prečo sa vlastne to a ono musí alebo nemôže. Moderná sociológia tieto systémové piliere označuje za tzv. non-humans a s týmito novými aktérmi počíta ako s reálnymi hráčmi.

Dochádza teda k zvláštnemu javu. Mág ktorý sa chcel oslobodiť silou svojej vôle, sa jej paradoxne vzdal a vložil ju do rúk niekomu inému, ktorý rozhoduje o jeho ďalšom smerovaní. Ako sa to reálne prejavuje v jeho živote ? Mág sa stále viac a viac vzďaľuje svojej spontánnosti, svojmu zdroju energie, Id (Svätý anjel strážny, Kia), stáva sa suchým, ťažkopádnym, stráca iskru života, progresivitu, ubúda u neho impulzov k sebarealizácií, jeho energetický potenciál ubúda, miesto toho aby rástol.

Zmysel jeho magického snaženia sa stratil, jeho vôľa sa stala samoúčelná a draho za to zaplatí. V takomto štádiu cesty už môže byť pre mága nemožné získať svoju vládu naspäť (tak ako ľudia v spoločnosti), pretože jej strážcovia, teda odštiepené samoregulujúce jednotky jeho vôle (non-humans), sú príliš silný. Akt ktorý mal byť oslobodzujúcim sa stal zotročujúcim. Je odtrhnutý od zdroja skutočnej magickej moci a strážcovia budú postupne pomaly zabíjať jeho spontánnosť, detskú hravosť, až nakoniec z neho nezostane nič. Jeho prameň života vyschne, duševne zomrie, čo sa môže navonok prejaviť vypuknutím nejakej duševnej choroby, extrémnou introverziou, vylúčením zo sociálneho života, tým že sa z neho stane životná troska, alebo v krajnom prípade sebavraždou.

Treba sa mať teda skutočne napozore, pretože tento proces samozrejme neprebieha zo dňa na deň, ale je dlhodobou záležitosťou. Tento proces je čiastočne zachytený vo filme Nekonečný príbeh, kde sa hlavný hrdina snaží zachrániť ríšu Fantázie pred zdrvujúcim pôsobením ničoty, teda tú časť našej bytosti, ktorou je detská spontánnosť, hravosť, zdroj energie, (SAS, KIA) pred jej čoraz väčším odcudzením zo strany ľudí, ktorí na ňu čoraz viac prestávajú veriť a strácajú s ňou kontakt v dôsledku ich programovania a vampirizáciou non-humans. Ako už totiž bolo uvedené, tam spočíva skutočný zdroj moci a sily, samotný život. Samotná vôľa je iba jej parciálnou časťou. Niektoré magické učenia tento zdroj života nazývajú skutočnou vôľou (Thelema).

Pre pokročilejšieho mága, ktorý vníma energetický rozmer sveta, nie je problém tento proces odcudzenia vnímať aj v sociálnych interakciach a to buď na sebe, alebo vo svojom okolí. Praktické pozorovania totiž ukazujú, že samotná vôľa je neúčinná a to môže byť ako chce trénovaná. Účinná je iba vtedy, pokiaľ je podoprená mocenským rozmerom, alebo skutočnou spontánnosťou, životom (SAS, KIA), sama o sebe toho veľa nedosiahne. Tú druhú nazývam magickou (v rámci tohto konceptu). Pokiaľ sociálna interakcia nie je podoprená žiadnou pevnou mocenskou hierarchiou ako tomu bolo kedysi (v uliciach mesta nič neznamená z akej rodiny pochádzaš, aké je tvoje povolanie a pod., miesto toho tu panuje tvrdá anonymita), tak inak vysoko inteligentný, morálny a vyrovnaný mág bez kontaktu so svojou skutočnou spontánnou živou vôľou, nebude ovládať ani upratovačku či robotníka, pokiaľ oni nebudú k tomu nútení jeho mocenským statusom.

Dokonca nie je až takým problémom tieto súvislosti sledovať aj v interakciach so svojimi blízkymi, na ktorých vám môže aj záležať, alebo ku ktorým pestujete isté citové puto. Mág ktorý začína strácať kontrolu nad svojimi strážcami, obklopený v spoločnosti svojich priateľov postrehne, že je pre neho čoraz ťažšie a ťažšie udržať s týmito ľuďmi živý vzťah, pretože jeho slová a skutky vyznievajú v energetickej rovine ako prázdne a i keď môžu mať dokonca zaujímavý obsah, byť vtipné, alebo inteligentné javia sa vo vyžarovaní pôsobiť skôr negatívne. Nevychádzajú totiž z jeho spontánnosti, ale zo strážcov, ktorí z nich vysajú všetku energiu, život. Takéto prázdne formy potom v energetickej rovine pôsobia skôr odpudzujúco a majú vampirický charakter. (Teóriu vyžarovacej a naopak pohlcujúcej povahy chtíča načrtol J. Karika a možno ju aplikovať aj na túto oblasť.) Takže napr. vstup mága s takýmto postihnutím do živej spoločnosti môže spôsobiť, že zrazu inak výborná nálada opadne, spontánnosť sa vytratí a nastúpi temná atmosféra. Faktom totiž je, že skutočne mocní strážcovia začnú vysávať energiu nielen zo samotného mága, ale aj z jeho okolia, tak ako oheň (vôľa) vysáva z okolia vzduch.

Pri kontakte mága s ľuďmi s nižším energetickým potenciálom (menej aktivovanou spontánnosťou, čo ale zase dôrazne upozorňujem nemá nič spoločné s inteligenciou či vôľou) sa tento jeho defekt nemusí nejako prejaviť a môže dokonca vytvoriť dobrú energetickú atmosféru, byť stredom pozornosti a byť relatívne obľúbený. Avšak aj tu časom spozoruje, že daný okruh ľudí postupne, i keď nevedome, poodhaľuje jeho rozpoloženie a časom prestane vyhľadávať, alebo sa dokonca vyhýbať jeho spoločnosti. Iná situácia nastáva, keď mág príde do kontaktu s ľuďmi, ktorí majú podstatne hlbší kontakt so svojou životnou energiou prameniacej z Id. V takomto prípade mág intuitívne radšej sám rýchlo opustí spoločnosť týchto ľudí, pretože ich energie na neho budú pôsobiť akýmsi leptavým charakterom. Ak aj túto spoločnosť neopustí, energie sa samé postarajú o to, aby ho odtiaľ vytlačili. Môže to chvíľu hrať tým, že sa bude voziť na energii vyprodukovanej druhými, ale okolie rýchlo postrehne, že sám v rámci energetickej výmeny ničím neprispieva a jeho inak hoci aj encyklopedické vedomosti a železná vôľa ho nezachránia. Súčasná doba je založená na iných princípoch ako tomu bolo v minulosti a formalizované a uniformné vzťahy už moc neznamenajú.

Odporúčam preto dôkladne mapovať situáciu obzvlášť v bežnom živote, pri spoločenských udalostiach, alebo žúroch, kde sa spontánnosť a výmena energie asi najviac prejavuje. Často sa potom stáva, že mág intuitívne vycíti, že potrebuje nadobudnúť stratený kontakt so svojim Id, so svojou spontánnosťou a na to aby aspoň čiastočne alebo úplne oslabil pôsobenie strážcov použije omamné látky ako napr. alkohol, alebo syntetické drogy. Tieto môžu zo začiatku výrazne napomôcť k obnove strateného kontaktu s Id (pretože aktivujú tieto oblasti), ale je samozrejmé, že z dlhodobého hľadiska nemajú žiadnu perspektívu. Tak sa môže stať, že mág aby vôbec mohol fungovať pri spoločenských udalostiach, bude vždy opitý, alebo neprirodzene uvoľnený. Praktické sledovanie však ukazuje, že po určitú hranicu už aj alkohol a drogy stratia na svojej kompenzačnej pôsobnosti a nepomôžu mu odcudzenú časť seba samého znovu integrovať. V takomto stave je hádam jediným východiskom rázny akt „skutočnej vôle“, ktorý ma navrátiť stratený kontakt s Id a aspoň čiastočne rozpustiť silu strážcov. Takýto akt však musí byť tak razantným, že aspoň okoliu musí pripadať ako čisté šialenstvo. Vždy je individuálny a môže predstavovať jednu zo skutočných magických ordálií.

Preto milí ašpiranti mágie buďte obozretní a za ukazovateľa správnosti svojho magického napredovania považujte predovšetkým úspechy vo svojom reálnom živote, vaše vzťahy k okoliu. Jedine tie vám budú objektívnym zrkadlom o správnosti magickej cesty na ktorú ste sa vydali. Starých majstrov nepočúvajte, alebo keď už, berte ich s rezervou a nadhľadom, oveľa viac vám toho totiž našepká „život ulice“.

Lialonth
A.H.pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
no wayCore_Tex_Labs28.Nov:09:19
Lialonth,gorimir23.Nov:09:19
GuruizaceCody23.Nov:02:48

čitateľov: 5804   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3321)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy