?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Štyri piliere mágie
@ mágia a okultizmus     23.10. 05, 13:08

1.
Vraví sa, tvrdí sa, píše sa, nie je to moja myšlienka: pod povrchom sveta javov sa nachádza svet zákonov a pod vrstvou sveta zákonov sa nachádza svet princípov. Viditeľný a merateľný je len svet javov. Pohyby a premeny javov sa však riadia určitými zákonmi a zákonitosťami. Na základe pozorovaní a meraní javov sa môžeme púšťať do formulovania zákonov. Zákony sa však riadia určitými princípmi. Zákony a zákonitosti sú mostom medzi svetom javom a svetom princípom.


O mágii sa hovorí a píše, že je to spôsob ako neviditeľnými prostriedkami ovplyvňovať viditeľný svet. Za nástroje mágie potom môžeme považovať slová, gramatiku, myšlienky, nápady, zástupné obrazové i číselné symboly, ktoré vyvolávajú v každodennom živote viditeľného sveta určité, viac i menej zásadné zmeny. Aby však mág mohol magickými prostriedkami účinne pôsobiť na viditeľný svet, musí poznať to, čo sa skrýva za javmi. Za javmi sa skrývajú zákony, ktoré sú vyjadrením princípov. Ak chce byť mág úspešný, nemôže si dovoliť ísť proti princípom, na ktorých je vybudovaný vesmír. Vzbúriť sa proti týmto princípom, alebo nebyť s nimi dôkladne oboznámený, znamená vykročiť cestou sebadeštrukcie. Ak napríklad hudobník v prehnane veľkej miere nebude rešpektovať základné zákonitosti hudby, poslucháči sa od neho odvrátia. Hudobník je tiež mág - neviditeľnými (no pritom merateľnými!) prostriedkami ovplyvňuje myšlienky a nálady poslucháčov. Hudobník, ktorý stráca poslucháčov prestáva byť mágom. Vibráciami nepríjemných hudobných tónov môže síce ešte chvíľu ovplyvňovať správanie atómov, no to je asi tak všetko.

Mág teda, keďže pracuje so zákonitosťami prírody, pričom staré zákony prehodnocuje a nové vytvára, podriaďuje svoje správanie určitým princípom. Väčšina ľudí si predstavuje, že mág pestuje svoju predstavivosť, tvorivosť, študuje, skúma, dodržiava určitú askézu. Zaiste je to vskutku tak. Mág však predovšetkým pestuje a skúma svoju vôľu, pretože si uvedomuje, že energia vôle - prípadne jej nedostatok -- je tým, čo v prírode spôsobuje vznik, rast, chradnutie a zánik. Správanie mága by sa - podľa starých tradícií - malo opierať o štyri piliere. K týmto štyrom pilierom či zásadám (princípom, ak chcete!) vracia vo svojich knihách aj veľký teoretik mágie devätnásteho storočia Eliphas Lévi.
Týmito štyrmi zásadami, či presnejšie imperatívmi sú: Vedieť! Trúfať si! Chcieť! Mlčať!

Lévi v jednej svojej štúdii o kabale hovorí o sfinge. Poznanie stotožňuje s ľudskou hlavou, Odvahu, čiže trúfalosť spája s orlími krídlami, kým za symbol Vôle považuje levie pazúry a býčie slabiny. No a Tajomstvo, ako inak, je spájané s tichom. Léviho symbolické (alebo aj symbolistické) uvažovanie o štyroch „cnostiach“ mágie nás môže priviesť k paralele s tarotovou kartou Svet. Táto karta je vyjadrením zmierenia, zharmonizovania, vyrovnania sa so svetom. Ženská postava, ktorá stojí uprostred venca v tvare mandorly a má symbolizovať ľudskú dušu „v labyrinte sveta a raji srdca“, už neblúdi, našla svoje pevné miesto v živote. V rohoch karty sú štyri symboly, ktorú toto žonglérske zvládanie života v tejto podobe a v tomto svete podporujú: orol, anjel, býk, lev… Čo ak orol (vpravo hore) hovorí: Trúfať si! Čo ak anjel (vľavo hore) hovorí: Mlčať! Čo ak býk (vľavo dole) hovorí: Chcieť! Čo ak lev (vpravo dole) hovorí: Vedieť!? Možno je to inak, možno vy by ste spojenia medzi symbolmi a magickými imperatívny usporiadali inak. Nech sa páči! Urobte to tak, aby ste mali pocit posilnenia.

Pozrime sa teraz podrobnejšie, na čo presne nás spomínané imperatívy upozorňujú.


2.
Vedieť!

V prvom rade vedieť znamená uvedomovať si, čo presne znamená vedieť. Že sa vám takáto formulácia zdá zamotaná? Naopak! Jasnejšie sa to už ani nedá povedať. Obrovské poznanie je skryté v umení znalosti vlastných hraníc. To človeku dodáva moc. Poznať svoje fyzické hranice. Poznať svoje psychické hranice. Poznať svoje mentálne hranice. Väčšina ľudstva si po celý život nedokáže uvedomiť svoje fyzické hranice. Dokážeme si uvedomiť svoju smrť, napriek tomu väčšinu života prežívame v tajnom presvedčení, že sme - aspoň teda v tejto, fyzickej podobe - nezraniteľní a nesmrteľní. Smrť a bolesť môžeme očakávať celý život, celý život sa na ne pripravovať, no keď príde ich chvíľa, cítime sa zaskočení, prekvapení, podvedení.

Len malá skupina ľudstva si vie uvedomiť svoju fyzickú zraniteľnosť a smrť, a s týmto poznaním relatívne vysporiadane žiť. Ešte menšia skupina si vie uvedomiť hranice duševných schopností človeka. A skupina, tých, čo si uvedomujú obmedzenosť mentálnych možností, je azda najmenšia, najtajomnejšia.

Netreba sa poburovať nad výrokom: „Viem, že viem“. Môže totiž znamenať nie hneď prejav pýchy a stratu sebareflexie či sebakritiky, ale napríklad toto: „Viem, čo viem, som si vedomý sily svojich znalostí, viem, že toho, čo viem, nie je veľa, ale to málo, čo viem, viem naozaj dôkladne“.

Ďalší stupeň na ťažkej ceste sebapoznania je vyjadrený výrokom starovekej gréckej filozofie: „Viem, že nič neviem.“ Aj takéto uvedomelé „nevedenie“ dodáva človeku obrovskú silu. Viem, že nič neviem, znamená približne toto: „Viem, že nech toho viem koľkokoľvek, nikdy to nebude stačiť na to, aby som obsiahol a pochopil záhady života, na ktorom mi prichodí zúčastňovať sa. Viem, že som aj so všetkou múdrosťou sveta stratený, ale keď toto viem naozaj dobre, viem potom s pocitom stratenosti obstojne žiť“.

Nazdávam sa, že vrcholom mágovho úsilia môže byť toto: „Viem, že viem vedieť“. Inak povedané: „Viem čo, viem ako a viem kedy vedieť“. Príkaz Vedieť! znamená, že sa do smrti neprestanem vzdelávať, paradoxne však budem vedieť, že poznanie nie je totožné s hromadením informácií, lebo informácie nie sú poznanie a poznanie nie je múdrosť. Vedieť znamená uvedomiť si, že nikdy neprídem na koniec skúmania a objavovania.
Hovorí sa, že dnes v jedinou novinovom stánku na rohu ulice nájdete zhruba podobné množstvo informácií ako v slávnej Alexandrijskej knižnici. Uvedomme si teraz ani nie to, že v časoch intelektuálneho rozmachu Alexandrie, bolo na svete menej ľudí, menej objavených a vysvetlených vecí a iné technológie, ako dnes, ale že od tých čias sa kapacita ľudského mozgu, nervová sústava človeka až tak radikálne nezmenili. S väčšími či menšími úpravami sme ešte stále voľne zameniteľní s antickým obyvateľom Alexandrie. Zmenili sa však technológie, množstvo, kvalita a prístupnosť informácií. Vedieť, ako sa v tomto rozbúrenom oceáne faktov nestratiť je vedenie v magickom zmysle. Veď takéto vedenie, uvedomovanie si svojich hraníc, a teda osobnej sily, nás vyníma, vyčleňuje z údesného a nekompromisného zmätku, ktorý sa na nás deň za dňom z médií rúti.

Imperatív Vedieť! hovorí aj o tomto: „Viem, že musím rozlišovať medzi poznaním a vierou“. Veriť v niečo znamená byť si istý len na päťdesiat percent. Ťažko možno ospravedlniť konať a v extrémnom prípade aj ubližovanie a zabíjanie v mene niečoho, čím som si istý len na päťdesiat alebo aj menej percent.

Ak sa zaoberáme mágiou, teda predovšetkým kultivovaním (kultivovanie neznamená neprestajné zosilňovanie, ale aj zbrzďovanie, zmierňovanie, vyrovnávanie!) svojej vôle, zabíjame čas, ak to, čo robíme, považujeme za záležitosť viery (veď viera je hazard!), a nie poznania.


3.
Trúfať si!

Kto vie, ten si môže aj trúfať. Preto na prvom mieste je imperatív Vedieť! Z pozície znalosti svojich hraníc a schopností si môžeme aj trúfať. Na druhej strane však: čo je to za trúfalosť, ktorá si trúfa až vtedy, keď sa už o niečom úplne uistila. Kto pozná povahu veci, do ktorej sa púšťa, ten už asi sotva bude trúfalý. Pretože situáciu nejako zváži a keď sa mu bude zdať nebezpečná, zvolí si iný smer. Zvoliť si smer - to je vlastne rozhodovanie. Koľkí z nás sú rozhodní? Koľkí z nás sa vedia suverénne rozhodovať aj vtedy, keď je jasné, že nebude kam ustúpiť a že za kulisami nie je nijaká opora, nijaký nešťastník, na ktorého by sa dôsledky zlého rozhodnutia dali zvaliť. Rozhodovanie si vyžaduje trúfalosť!

Na začiatku tejto časti som napísal: Kto vie, ten si môže aj trúfať. Môžeme to aj obrátiť: Kto je trúfalý, ten bude aj vedieť. Len ten, kto si trúfne, môže nakoniec aj vedieť.

Jedným z kľúčových slov pre tento imperatív je zákaz. Prometheus, ale aj Adam a Eva porušili zákazy bohov. Vďaka svojej trúfalosti sa dostali k poznaniu. Žiť s takým poznaním si však vyžaduje aj trúfalosť. Večne žiť pripútaný ku skale a znášať lačné návštevy supa si vyžaduje trúfalosť. Žiť životom smrteľníkov, ktorých pred samotou, bolesťou a zradou nič neochráni, je trúfalosť. Trúfalý však nie je len ten, kto zákazy prekračuje, ale možno predovšetkým ten, kto vie prijať pravidlá. Niekedy je človek výstredný, opovážlivý len zo zbabelosti, len zo strachu a neschopnosti prijať nenápadnosť, jednoduchosť, prirodzenosť.

V tarote trúfalosť predstavuje Blázon. Blázon raz disponuje, inokedy nedisponuje vedením. Dotýka sa poznania, to je isté, iba nevieme, či sa nakoniec do tej priepasti zrúti, alebo nie. Vidíme, že postupuje stále jedným smerom, pre neho návratu niet. Pretože zozadu na neho neprestajne útočí pes. Nechať sa roztrhať psom, ktorý symbolizuje nenásytnosť, nepokoj, zmätok, hlad zmyslového sveta?

Trúfalosť je však vyjadrená aj vo Viselcovi: trúfať si prijať vlastné rozpoloženie a nebáť sa vidieť veci v ich nahej podstate. Ale je možné aj to, že svet sa z kĺbov nakoniec predsa len nevymkol, že veci nie sú hore nohami a že nie preto musí Viselec visieť dole hlavou, aby sa pohľad na svet napravil… Možno len Viselec v predchádzajúcej fáze svojho života, teda, keď ešte nevisel, vnímal veci nesprávne.

Tajomstvo korekcie spočíva v zmene polohy… To si však vyžaduje trúfalosť. A tajomstvo trúfalosti zas nespočíva v tromfnutí sveta, ale v tromfnutí seba.

{pokračovanie)

Peter Macsovszky

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (23) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
trufalostlev29.Oct:16:34
cakam a cakam...ramadanite24.Oct:10:05

čitateľov: 5031   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy