?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Je možné manipulovat na dálku činnost lidského mozku?
@ alternatívne vedy     18.11. 04, 02:59

V říjnu loňského roku předložil v americkém kongresu kongresman Denis J. Kucinich zákon zavazující amerického prezidenta, aby se podílel na mezinárodních jednáních směřujících k zákazu rozmisťování zbraní ve vesmíru. Jako zbraň byly v tomto návrhu zákona definovány i "jakékoli nepřiznané nebo ještě nevyvinuté prostředky způsobující smrt nebo zranění, poškození či zničení osoby (nebo biologického života, tělesného zdraví, duševního zdraví nebo ekonomického blahobytu osoby)... použitím systémů umístěných na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používajících elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo vybrané populace za účelem informační války, řízení nálady nebo ovládání mozku takových osob nebo populací." (12). Jako ve všech dále citovaných zákonodárných aktech i v tomto návrhu zákona se počítá se zvukovou, světelnou nebo elektromagnetickou stimulací lidského mozku jako metodou manipulace jeho činnosti. Psychotronické zbraně jsou, alespoň pro laika, neseznámeného s vývojem tajných vojenských výzkumů, ještě spíše v oblasti vědecké fantazie, protože žádný z publikovaných vědeckých pokusů s americkými tzv. skalárními a ruskými tzv. torzními poli nebyl publikován s detaily které by umožnily jeho zopakování.

Že je možné manipulovat chování člověka s použitím tzv. podprahových vzkazů, ať už zvukových nebo obrazových, je dnes všeobecně známo. Proto je také ve většině zemí světa používání takových technologií, bez vědomí jejich uživatele, zakázáno. Přístroje pro stimulaci mozku zase naznačují, jak by k manipulaci lidského duševního života mohly být použity světelné vlny. Pokud jde o zvuk, proběhla v loňském roce světem zpráva, že byl vyvinut přístroj, který vysílá svazek zvukové energie, který pak uslyší jenom osoba, na kterou je svazek zaměřen. Svazek vzniká kombinací zvukových a ultrazvukových vln a tato kombinace způsobuje, že osoba, na kterou je tento svazek zvuku zamířen, slyší zvuk uvnitř své hlavy. Takový vjem by snadno člověka mohl přesvědčit, že je duševně nemocný. S vývojem technologie a znalosti činnosti lidského mozku se objevují stále nové metody, jak jeho činnost manipulovat. Jednou z nich je zřejmě elektromagnetická energie.

Ačkoli v dostupné vědecké literatuře bylo publikováno jen asi 30 vědeckých pokusů (1), (2), které tuto domněnku podporují, už v r. 1974 bylo v SSSR, po úspěšném vyzkoušení u vojenské jednotky v Novosibirsku, zaregistrováno vládním úřadem pro patenty a vynálezy zařízení Radioson (Radiospánek), popsané jako metoda vyvolání spánku radiovými vlnami (3), (4), (5). Možnost takového působení na lidský mozek je potvrzena i v knize anglického vědce v oboru působení elektromagnetismu na živé organismy (6). Ve zprávě Světové zdravotnické organizace o biologických účincích neionizujícího záření z r. 1991 se píše: "Mnoho z biologických účinků prozorovaných na zvířatech vystavených polím o extra nízkých frekvencích se zdá být, buď přímo nebo nepřímo, spojených s nervovým systémem" (2). Ve vědecké literatuře byly publikovány experimenty, při kterých pulsované mikrovlny způsobily, že izolované neurony synchronizovaly svou činnost s pulsovanými mikrovlnami. Např. neuron, pro jehož činnost byl typický kmitočet 0,8 impulsů za vteřinu, vysílal, pod vlivem elektromagnetického záření nervové vzruchy v kmitočtu 1 Hz (1 vzruch za vteřinu). Pulsované mikrovlny také změnily koncentraci nervových přenašečů v mozku (nervové přenašeče jsou chemickou složkou při elektrochemických reakcích, které vyvolávají nervové vzruchy) a pulsované mikrovlny také buď zeslabovaly nebo zesilovaly účinky chemikálií dodaných do mozku na jeho činnost (2). Pokus, při kterém se základní mozková frekvence, sledovaná na elektroencefalografickém záznamu synchronizovala s frekvencí vysílaných pulsovaných mikrovln nejspíš vysvětluje funkci ruského zařízení Radioson. Jestliže se základní kmitočet činnosti neuronů v mozku synchronizoval s kmitočtem mikrovlnných pulsů vysílaných v rytmu, který převažuje v činnosti mozku ve spánku, člověk usnul. Je pravděpodobné, že kdyby byly mikrovlny pulsovány ve vyšších frekvencích, bylo by naopak možné člověku spánek odepřít. Podle zprávy z testovacího programu oddělení mikrovlnného výzkumu při americkém armádním výzkumném ústavu Waltera Reeda "se zdá, že mikrovlnné pulsy se napojují na centrální nervovou soustavu a vyvolávají podněcování podobné elektrickému podněcování..." (8) V mnohokrát opakovaném pokusu způsobily mikrovlny pulsované v přesné frekvenci odplývání iontů kalcia z nervových buněk. Ionty kalcia hrají významnou úlohu při vzniku nervových vzruchů a Ross Adey, člen prvního vědeckého týmu, který tento pokus publikoval, vyjádřil veřejně své přesvědčení, že tento účinek elektromagnetického záření by měl znemožnit soustředění nutné k řešení složitých problémů. (7). Robert Becker, který se podílel na objevu účinku pulsovaných polí na srůst zlomenin kostí publikoval citáty ze zprávy o testovacím programu výzkumného ústavu americké armády Walter Reeda, který měl v první fázi zkoušet "okamžité otupující účinky" (8). Neměly být při těchto pokusech použity poznatky o odplývání iontů kalcia z neuronů při určité frekvenci pulsování mikrovln? Britský vědec, John Evans, pracující ve stejném oboru napsal, že Ross Adey a Robert Becker přišli o své postavení a dotace na výzkum a nazval je "vyhnanci svobodomyslnosti" (6). V roce 1975 byl v USA omylem publikován vědecký pokus ze zmiňovaného vojenského výzkumného ústavu, ve kterém pulsované mikrovlny vyvolaly v mozku pokusného subjektu sluchové vjemy číslovek od 1 do 10 (9). V druhé fázi testovacího programu, který byl zahájen v r. 1986, měla být v ústavu Waltera Reeda zkoušena "promptní stimulace pomocí sluchových účinků" (8). Přenos řeči do mozku by ale u lidí znovu mohl vyvolat dojem, že jsou duševně nemocní. Představme si ale, že slova vysílaná do mozku by byla převedena do ultrazvukových kmitočtů, nevnímal by je potom člověk jako své vlastní myšlenky? Možná, že na tomto principu má nebo měla fungovat závěrečná fáze testovacího programu ústavu Waltera Reeda, ve kterém se mělo testovat "chování ovládané stimulací" (8). V "Závěrečné zprávě o požadavcích na biotechnologický výzkum pro aeronautické systémy do roku 2000" publikované v roce 1982 americkým vojenským letectvem se píše "Zatímco původní pozornost by měla být zaměřena na degradaci lidských schopností zahřátím a účinky elektromagnetických polí, další práce by měla být zaměřena na možnosti řízení a vyslýchání mentálních funkcí s použitím zvnějšku aplikovaných polí..." Tento projekt publikoval Nick Begich (10), po jehož svědectví vydal Evropský parlament rezoluci, žádající zákaz manipulace lidských bytostí.

Řada vědců varovala před možností zneužití nejnovějších poznatků z oboru neurofyziologie. Např. americký vědec Michael Persinger, který pracoval na projektu nesmrtících elektromagnetických zbraní amerického válečného námořnictva (11), varoval ve vědeckém časopise , že je technicky možné ovlivnit většinu z 6 miliard lidských mozků "generováním nervové informace uvnitř fyzikálního media, ve kterém jsou všichni členové druhu ponořeni." (12). V r. 1998 upozornila francouzská národní komise pro bioetiku, že vývoj neurologie otevírá cestu k ohrožení lidských práv (13) a v květnu 1999 byla na závěr konference neurologů v Tokyu, sponzorované OSN, účastníky přijata rezoluce, ve které prohlašovali: "Dnes máme intelektuální, fyzikální a finanční zdroje umožňující ovládnout mozek a vyvinout přístroje, které k němu proniknou a dokonce ovládnou nebo vymažou samo vědomí...Chtěli bychom vyjádřit naši naději, že toto poznávací úsilí bude sloužit míru a všeobecnému prospěchu" (14).

Události na mezinárodní politické scéně v posledních letech ukazují, že koncept dálkového působení na činnost mozku se už stal předmětem mezinárodních jednání. V lednu 1999 vydal Evropský parlament rezoluci, ve které vyzývá "k uzavření mezinárodní dohody, která by zakazovala vývoj a rozmisťování zbraní umožňujících manipulaci lidských bytostí"(15).

Už v r. 1997 se 9 států Svazu nezávislých států obrátilo na OSN, OBSE, a státy Meziparlamentní unie s návrhem, aby na pořad příštího zasedání Valného shromáždění OSN byla zařazena otázka přípravy a uzavření mezinárodní dohody "O zabránění informačním válkám a omezení oběhu informačních zbraní" (17), (3). Původní návrh této iniciativy předložil v ruské Státní dumě Vladimir Lopatin (3). V. Lopatin pracoval v letech 1990 - 1995 postupně v bezpečnostních výborech RSFSR, Státní dumy Ruské federace a Meziparlamentního shromáždění Svazu nezávislých států se specializací na informační bezpečnost. Termíny "informační zbraň" a "informační válka" jsou světové veřejnosti celkem neznámé. V. Lopatin v r. 1999 publikoval, společně s ruským vědcem V. Cygankovem, knihu "Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska" (3). V knize jsou tyto termíny vysvětleny takto "v publikovaných výsledcích výzkumu autoritativní komise Americké fyzikální společnosti za rok 1993 je vyvozen závěr, že ...psychofyzické zbrojní systémy... mohou být využity... ke konstrukci...strategické zbraně nového druhu (informační zbraně v informační válce)". Mezi řadou publikací, na které se V. Lopatin k tomuto tématu odvolává jsou Materiály parlamentního slyšení z r. 1996 "Hrozby a výzvy ve sféře informační bezpečnosti", "Informační zbraň jako hrozba národní bezpečnosti Ruské federace" (analytická zpráva zahraniční rozvědky Ruské federace, Moskva 1996) a "Kdo bude vlastníkem zbraně působící na svědomí v 21. Století", Moskva 1997 (18). V. Lopatin předložil také v r. 2000 v ruské Státní dumě, po předchozích dvou autorech, v pořadí už třetí návrh zákona na téma "Informačně psychologické bezpečnosti Ruska". Ruské noviny Segodnja o návrhu zákona psaly: "prostředky informačně-psychologického působení jsou sto nejen poškodit zdraví, ale i způsobit" a pokračují citátem z návrhu zákona - "zablokování svobody lidské vůle na podvědomé úrovni, ztrátu schopnosti politické, kulturní i jiné sebeidentifikace člověka..." (17).

V knize "Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska" , V. Lopatin a V. Cygankov píší, že k základním principům ruské obranné koncepce v oblasti dálkového působení na lidskou psychiku by mělo patřit přiznání jeho existence jako faktu, a že by měla být přiznána "reálná možnost informační, psychotronické války (která ve skutečnosti už probíhá bez oficiálního vyhlášení) ..."(19). Proto navrhují odtajnění všech prací na této technologii a varují, že jako důsledek utajení se zrychlují závody ve zbrojení, což zvyšuje pravděpodobnost psychotronické války. Z toho pak vyvozují jediný logicky a lidsky správný závěr, že je "nutné vypracovat jak národní legislativy, tak i normy mezinárodního práva, zaměřené na ochranu psychiky člověka před podvědomými, destruktivními informačními účinky" (20) V knize také citují záznam z jednání Federální rady Ruské federace o Informačně psychologické bezpečnosti osobnosti, kde V. Lopatin uvedl, že psychotronická zbraň je schopna způsobit "zablokování svobody lidské vůle na podvědomé úrovni" nebo "vložení do vědomí nebo podvědomí lidské bytosti informací, které způsobí chybné vnímání skutečnosti"(21). Jako zdroj takového působení autoři v knize uvedli "generátory fyzikálních polí známé i neznámé povahy". (22)

V r. 1999 agentura STOA Generálního ředitelství pro výzkum při Evropském parlamentu publikovala zprávu "O technologiích ovládání davu" (23), kterou si objednala u nadace OMEGA z anglického Manchesteru. Jedním ze čtyř hlavních témat této zprávy jsou tzv. zbraně druhé generace nebo také nesmrtonosné zbraně, cituji: "tato zpráva vyhodnocuje druhou generaci 'nesmrtonosných' zbraní, která se v současné době vynořuje z národních vojenských a nukleárních laboratoří USA jako součást doktríny 'nesmrtonosného vojenství' Clintonovy administrativy, která byla nyní přijata i NATO. Tyto přístroje zahrnují zbraně používající ... paprsky směrované energie... radiofrekvenční, laserové a akustické mechanismy k zneschopnění lidských cílů" (24). Všechny tyto prostředky byly vyjmenovány i v návrhu zákona D. J. Kucinicha. Ve zprávě STOA se uvádí, že "Nejproblematičtější nesmrtonosnou technologií pro zvládání demonstrací předkládanou USA jsou tzv. radiofrekvenční zbraně nebo zbraně používající směrovanou energii, které mohou údajně manipulovat lidské chování... největší pochybnosti vyvolávají systémy, které mohou působit přímo na nervovou soustavu" (25). O nesmrtonosných technologiích se také píše: "snad nejmohutnější vývoj zůstává zahalen tajemstvím"(26). Je pravděpodobné, že právě z tohoto důvodu, tj. protože se nemůže odvolat na žádný oficiálně zveřejněný dokument týkající se těchto technických prostředků, se zpráva v otázce tzv. psychotronických zbraní odvolává na internetovou publikaci autora tohoto článku (27). Stejným způsobem řeší otázku dálkového ovládání lidského mozku i společná práce Kvakerské kanceláře OSN, Institutu OSN pro výzkum odzbrojení a Programu pro strategická studia a studia mezinárodní bezpečnosti, která se v materiálu o nesmrtonosných zbraních odvolává na internetovou publikaci Cheryl Welshové, ředitelky americké organizace zaměřené na obranu lidských práv v souvislosti s technologiemi umožňujícími ovládání lidského mozku (28).

25.9.2000 projednával Výbor pro bezpečnost ruské Státní dumy dodatek k 6. článku ruského zákona o zbraních. Ve zprávě ze zasedání se píše: "pokrok moderní vědy... umožňuje vytvoření prostředků a metod tajného, dálkového působení na psychiku nebo fyziologii osoby nebo skupiny lidí..." a "Prakticky v celém světě jsou metody skrytého působení na psychiku lidí pokládány za prioritu a stávají se jednou z nejdůležitějších technologií 21. století." (29). Bezpečnostní rada, na závěr tohoto zasedání doporučila, aby byl dodatek k zákonu o zbraních schválen.

Dodatek byl 26.7.2001 schválen ruskou Státní dumou a podepsán ruským prezidentem. Tento dodatek zakazuje cirkulaci "zbraní a jiných objektů... účinky jejichž činnosti jsou založeny na použití elektromagnetického, světelného, tepelného, infrazvukového nebo ultrazvukového záření " (30). Vzhledem k tomu, že tato záření mohou být vesměs použita k ovlivnění činnosti lidského mozku, udělala tím Ruská federace první krok k realizaci svého záměru zakázat manipulaci lidské nervové soustavy technickými prostředky.

V Doktrině informační bezpečnosti Ruské federace, podepsané prezidentem Vladimirem Putinem v září 2000, je mezi nebezpečími ohrožujícími informační bezpečnost Ruska uvedeno "ohrožení ústavních práv a svobod lidí a občanů v oblasti duševního života... individuálního, skupinového a společenského vědomí" a "ilegální použití speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí" (31) Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce v oblasti zajištění informační bezpečnosti je uveden "zákaz výroby, šíření a použití 'informační zbraně' " (32). Tím je vyjádřena ochota Ruské federace pokračovat v jednáních směřujících k zákazu používání zbraní působících na lidskou psychiku .

V již zmíněné zprávě, zveřejněné STOA, je citováno znění původního návrhu části rezoluce Evropského parlamentu vztahující se k technologiím ovládání mozku. Evropský parlament vyzývá v tomto textu k "uzavření mezinárodní dohody zakazující veškerý výzkum a vývoj... usilující o využití znalosti chemické, elektrické, zvukově vibrační nebo jiné funkce mozku k vývoji zbraní, které mohou umožnit manipulaci lidských bytostí, včetně zákazu jakéhokoli skutečného nebo možného rozmisťování takových systémů" (33). Tady je znovu a v podstatě stejně vymezen rozsah známých technologií, které mohou být použity k manipulaci lidského mozku, navíc použití termínu "skutečného" nevylučuje, že taková zařízení jsou už ve skutečnosti rozmístěna.

Mezi státy s nejvyspělejší vojenskou technologií, které nepředložily na mezinárodní scéně žádnou iniciativu směřující k zákazu vývoje a používání technických prostředků umožňujících dálkové působení na činnost lidského mozku jsou i USA (návrh zákona D.J. Kucinicha byl ve své původní podobě stažen). Jak ale vyplývá ze zprávy publikované STOA, jsou Spojené státy zároveň největším propagátorem používání tohoto typu technologií. Ve zprávě z citovaného zasedání bezpečnostního výboru ruské Státní dumy se uvádí, že z iniciativy USA "byla v rámci NATO vytvořena speciální pracovní skupina pro perspektivní využití přístrojů s nesmrtícími účinky "(25). Ve zprávě zveřejněné STOA se uvádí, že v říjnu 1999 přijalo NATO novou nesmrtonosnou doktrinu (34) a že v r. 1996 "nesmrtonosné nástroje identifikované americkou armádou zahrnovaly systémy směrované energie" a "radiofrekvenční zbraně" (35) - tedy zbraně, které jsou podle zprávy publikované STOA dávány do souvislosti s působením na lidskou nervovou soustavu. Podle zprávy ruské vládní informační agentury FAPSI se za posledních 15 let rozpočet USA na "rozvoj a získání prostředků informační války zvýšil čtyřnásobně a v současné době zaujímá první místo mezi výdaji na všechny vojenské programy" (17), (3). Informační válka nepochybně zahrnuje i použití jiných technologií. Nezájem USA o mezinárodní zákaz používání technologií umožňujících manipulaci činnosti lidského mozku ale vzbuzuje dojem, že mají v úmyslu používat prostředků dálkového působení na činnost lidského mozku, jak ve vnitřní, tak v zahraniční politice. Tím by fakticky blokovaly ochotu Evropské unie a Ruska k mezinárodnímu zákazu používání těchto prostředků. Pokud ale tyto prostředky existují a zůstávají utajeny, znamená to, že vlády, které je mají k dispozici, je mohou libovolně používat a neohlížet se přitom na názor veřejnosti. Koncepce demokratického světa tak rozhodně dostává vážnou, i když utajenou, trhlinu a do budoucna by světové populace mohly žít ve zdánlivé demokracii, ve které by jejich nebo cizí vlády prostřednictvím tajných technologií modelovaly jejich názory.

Mojmír Babáček

ZDROJ: http://www.osud.cz/

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (3) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Na ceste k totalite?vlasto18.Nov:08:37
Ech...snop18.Nov:06:34

čitateľov: 7132   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1125)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy