?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


PATRICK DUNN: POSTMODERNÁ MÁGIA
@ moja knižnica     20.8. 07, 22:49

Vydanie knihy Postmoderná mágia – magické techniky informačného veku od Patricka Dunna vydavateľstvom Ikar bolo prekvapením. Kniha o postmodernej mágii, naviac od nie veľmi známeho autora (nielen u nás, dokonca aj v rámci západnej scény)... Zo strany vydavateľa odvážny krok.

Kniha vyšla v Štátoch v roku 2005 a vyvolala skôr vlažnú reakciu. Mladý autor sa tu pokúsil zhrnúť a rozvinúť postmodernistický prístup k mágii. Podarilo sa mu ho viac zhrnúť, než rozvinúť. K tomu ale neskôr. Dunn skĺbil niektoré zistenia lingvistiky, informatiky a memetiky s mágiou. Postupuje teda v koľajach, aké už pred ním vytýčil Dukes, Carroll, Lee, Hine a ďalší. Dunn sa pokúsil tieto poznatky systematizovať a obohatiť o prvky svojho vlastného prístupu. Na prvých približne dvadsiatich stranách sa mu to darí vynikajúco. Celkom originálne sa vysporiadal s požiadavkou redukcie magického systému na niekoľko základných stavebných prvkov. (Ako prvý takúto redukciu aplikoval Carroll v Liber Null a Liber Kaos.) Aj keď mi je bližší skôr Carrollov prístup, musím konštatovať, že Dunn celkom elegantne založil svoj systém na ôsmych prvkoch: postoji, troch zručnostiach a štyroch paradigmách. Definovanie magického postoja je celkom zaujímavé, aj keď niečo veľmi podobné (len prepracovanejšie) rozvinul pred tridsiatimi rokmi Ramsey Dukes. Tri zručnosti: predstavivosť, introspekcia, autorita nie sú veľmi originálne, ale Dunnov prístup k nim načrtáva niektoré menej obvyklé uhly pohľadu. Štyri paradigmy sú prevzaté od Ralpha Tegtmeiera, čo Dunn v pohode priznáva. Táto forma kompilovania mi príliš nevadí. Pomer známych informácií k novým bol pre mňa síce asi 7:3, ale začínajúcim môže byť aj 2:8; čo je dobre. Dunn všetky svoje pramene a zdroje inšpirácie poctivo uvádza alebo na ne nepriamo odkazuje, čo sa mi taktiež páči.

Kniha obsahuje kapitoly, ktoré záujemcovi ponúknu obsiahly prierez súčasným stavom postmodernistickej mágie. Sú to: Postoj, tri zručnosti a štyri paradigmy; Symboly, znaky a sigíliá; Magické artefakty; Bohovia, duchovia, servitori a dotieravci; Mágia jazyka; Cesty von a dnu; Mágia na ulici; Veštenie budúcnosti a minulosti; Ako si zväčšiť osobnú moc; Okultné sieťovanie; Ako ďalej; Prílohy.

Autorov prístup k jednotlivým okruhom je živý, vidno z neho, že je praktik a jeho hypotézy vychádzajú z reálnych zážitkov.

V texte mi pomerne vadila jedna vec. Dunn svoju knihu nazval „Postmoderná mágia“ a hrou so semiotickou sieťou a lingvistikou trochu postmodernizmu aj načrtol. Okrem týchto „posmodernistických nástrojov“ však jeho magický koncept nepovažujem skoro vôbec za postmodernistický. Skôr by som povedal, že sa na taký hrá, používa postmodernistické nástroje, no vo svojich základoch je značne tradicionálny (rozumej na hrane postmodernizmu a tradície; skôr na stranu tradície). Tento postoj jasne dokazujú napríklad jeho komentáre v kapitole Bohovia, duchovia, servitori a dotieravci (keď na človeka vyskočí Bardon a Golden Dawn vo svojej najlepšej forme v knihe s názvom Postmoderná mágia, trochu ho to zosmutní), alebo v kapitole Ako si zväčšiť osobnú moc. Sú to možno zdanlivé maličkosti, no prezrádzajú veľa o celkovom kontexte Dunnovho nazerania magického. Názorný príklad: Dunn doporučuje vykonávať „akty moci“, tj. také akty, pri ktorých dopredu deklarujete svoj úmysel a potom ho naplníte. Vytvára sa tak akási väzba medzi deklaráciou vášho priania a jeho vonkajším uskutočnením. Po určitom čase praktizovania tohto cvičenia s banálnymi prianiami, sa pravidlo uskutočnenia začne napĺňať aj pri prianiach, ktorých realizácia je menej pravdepodobná. Zdroj mágie – v chaos mágii „kia“, v Dunnovom informačnom koncepte označený ako „komunikant“, tieto priania jednoducho splní.

Tu Dunn píše: „Žiaľ, akt moci pôsobí aj opačne. Mág, ktorý povie lož, vysiela komunikantovi správu, že jeho komunikované posolstvá nijako nemajú v úmysle odrážať realitu. Napokon, lož je vyjadrenie, ktoré odporuje realite. Na rozdiel od aktu moci (tj. čarodejníckeho aktu) lož nemá za cieľ zmeniť realitu – má za cieľ ju zahaliť. Mág by preto nemal klamať. ...lož vlastne v značnej miere podkopáva vašu osobnú moc. Mág, ktorý klame, sa s každou lžou stáva slabším. Egypťania považovali za najdôležitejšiu vlastnosť pre každého kto vykonával magické kúzla ... pravdovravnosť. Bohovia by nenačúvali kúzlam nečestného človeka.

Rád by som pripomenul, že popretie pravdy je akousi základnou výbavou postmodernizmu. Už kmotor postmodernizmu – Friedrich Nietzsche nás poúča, že neexistujú fakty, len interpretácie. Neskorší lingvistický obrat vo filozofii a postmodernisti ako Rorty, Derrida a ďalší, odkrývajú iluzórnosť viery v mimetickú väzbu medzi jazykom a „reálnym“ svetom a odhaľujú, že funkciou jazyka je skôr svet vytvárať, než ho odrážať. Aristotelovská koncepcia pravdy založená na jazykovom odrážaní akejsi „skutočnej“ reality je v postmodernizme prekonaná. Nechcem sa teraz hádať o to, ktorý filozofický koncept pravdy je správnejší. Takisto nenabádam na klamanie. Len tu poukazujem na jeden konkrétny príklad, kedy Dunn pri predstavovaní postmodernistického konceptu mágie skĺzava do tvrdého modernizmu, a ešte k tomu aj k akýmsi moralisticko – religióznym doporučeniam o nutnej pravdovravnosti mága. Nechať sa nachytať takýmito starými technológiami moci nie je pre postmodernistického čarodeja príliš dobrou vizitkou. Osobný étos s magickou efektivitou vôbec nesúvisí; a čisto historicky možno len poukázať na neodlučnú spojitosť mágie s ilúziou a klamom, ako aj na to, že patrónom mágie je Merkúr, Hermes, či Loki. Spoliehať sa na pravdovravnosť ktoréhokoľvek z nich by bolo rovnako rozumné, ako spoliehať sa na pravdovravnosť lýbijskej diplomacie.

Nevravím, že Dunnov prístup je zlý. Z môjho pohľadu je ale škoda, že nezažehnával viac do hĺbky a nezbavil sa niektorých základných modernistických konštruktov. Tie výsledok podľa mňa dosť špatia - v texte o postmodernistickej mágii sú ako päsť na oko.

Ďalším problémom, možno skôr mojim, bol pomer originality a rozsahu. Keby kniha mala 60 strán namiesto 280 strán, bol by to svieži klenot. Takto je to priemer, z väčšej časti kompilát na západnej scéne už dávno známych ideí, s občasnými zábleskmi originálnych a čerstvých myšlienok.

Niektoré z nich sú naozaj prínosné. Napríklad idea Svätého anjela strážcu (SAS) ako spôsobu zosobnenia Komunikanta a rozvinutie niektorých komunikačných pravidiel s ním. (Aj keď niečo podobné naznačuje už Carroll v Liber Null & Psychonaut keď píše o SAS ako o najdokonalejšom vehikulu kia na pláni duality.) Dobré je tiež Dunnovo experimentovanie so symbolickým jazykom a návrhy na vytváranie takéhoto jazyka; jeho ponímanie mágie ako estetickej záležitosti (načrtnutie vzťahu medzi efektivitou a mierou estetiky magického); rozvinutie niektorých techník „mágie ulice“, poznámky o nevýhodách excitačných modov dosahovania gnózy alebo stať o členstve v magických skupinách.

Nevýhodou, okrem už spomenutého zmätku medzi postmodernistickým a modernistickým prístupom, je tiež nedoťahovanie inak nádejných ideí do konca. Počas čítania sa mi niekoľkokrát stalo, že nejaká stať začala sľubne, naznačilo sa skĺbenie mágie s lingvistikou alebo iným zaujímavým oborom, a potom to akosi vyšumelo do prázdna. Praktickým výstupom siahodlhých úvah bolo doporučenie tisíc krát obohratého vizualizačného cvičenia. Je to ako ustať v činnosti tesne pred orgazmom, nerobí mi to dobre.

K technickej stráne. Preklad knihy je prekvapivo dobrý, aj keď používanie niektorých termínov (napr. „čaro“, „prútik“, „mocné slová“, „sigílium“ atď.), by znieslo poradu s niekým z magickej scény. Takisto obálka a celková úprava knihy sú na slušnej úrovni. Trochu ma irituje, že ani v Amerike, ani na Slovensku nikto Dunnovi nedoporučil, nech svojmu priateľovi, ktorému knihu venoval (Fr. P. P. O.), vysvetlí, že skratka od slova „Frater“ sa píše zásadne „Fra.“, nikdy nie „Fr.“. Označením „Fr.“ sa zvyknú pravidelne titulovať pätnásťroční thelémiti a iní nadšenci magických rádov, až kým ich na túto chybu niekto neupozorní. Čert to ber; ale v knihe to nepôsobí dobre. Nie je to síce taký výkon, ako keď vydavateľstvo Volvox Globator označilo autorku (Soror A. L., tj. Sestra A. L.) knihy Západní mandaly trasformace ako Sororová A. L., no predsalen – ak sa dá, treba opraviť aj detail.

Zhrnutie: Postmoderná mágia od Patricka Dunna nie je zlá kniha. Ak zatiaľ nie ste oboznámení s klasickými textami chaos mágie, resp. postmodernej mágie (Carroll, Sherwin, Dukes, Hine, Mace, Lee, Tegtmeier, Ellwood atď.) a nechcete siahať po anglických, či nemeckých textoch, potom je pre vás dokonca vynikajúca. Otvorí pred vami veľa nových konceptov aj mocných praktických techník. Je napísaná prístupným štýlom, obsahuje teoretické aj praktické časti. V závere má aj akési didaktické úlohy pre lepšie pochopenie obsahu jednotlivých kapitol. Na zahodenie nie je ani slovník magických výrazov.

Ak ste doteraz nečítali nič o vývoji mágie na západnej scéne za posledných 30 rokov, kniha možno posunie vaše nazeranie magického o míľové kroky dopredu. Ak ste s aktuálnym dianím v západnej magickej scéne oboznámení z primárnych prameňov, potom pre vás Postmoderná mágia bude skôr priemernou knihou; prehľadným zhrnutím už napísaného, spolu s niekoľkými vysoko originálnymi staťami.

V každom prípade treba tento odvážny počin vydavateľstva Ikar oceniť a snahu podporiť kúpou knihy. Inak sa slovenských prekladov ďalších súčasných západných magických textov asi nedočkáme. Ak by vydavateľstvo Ikar chcelo podobný husársky kúsok zopakovať, možno by bolo dobré, aj z komerčného hľadiska, siahnuť skôr po niektorej osvedčenej klasike tohto žánru. Doporučiť možno tituly ako:

Fra. U.D.: Practical sigil magic
Jan Fries: Visual Magick
Peter Carroll: Liber Null & Psychonaut (práve vyšla v češtine)
Ramsey Dukes: Little Book of Demons
Stephen Mace: Stealing the Fire from Heaven
Atď.

Jozef Karika
http://www.karika.sk/

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Seznam doporučenýchSword_of_Maat27.Aug:01:08
...som len čitateľjankar23.Aug:15:29

čitateľov: 17681   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (648)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy